تەاتر مۋزەيى

«تەاتر الەمىندەگى رۋحاني جاڭعىرۋ» كورمەسى

بيىل زامانىنىڭ زاڭعار جازۋشىسى مۇحتار اۋەزوۆتىڭ تۋعانىنا 120 جىل ەكەنىن جاقسى بىلەمىز. وسىعان وراي, 11 قازان كۋنى م. ومارحانۇلىنىڭ ەسىمىمەن اتالاتىن قازاق ونەرىنىڭ قارا شاڭىراعىندا تەاتر ماۋسىمىنىڭ...

تولىعىراق >

قوشكە كەمەڭگەرۇلىنىڭ 120 جىلدىعىنا ارنالعان «اماناتقا ادالدىق» اتتى دوڭگەلەك ۋستەل

 قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مۋزەيىندە م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ قۇرىلعانىنا 90 جىل تولۋىنا وراي قاراشاڭىراق تەاتر مۇراجايىنىڭ ۇيىمداستىرىلۋىمەن «تاريح تول...

تولىعىراق >

ەلوردادا اكەمتەاتر مۇراجايىنىڭ كورمەسى اشىلدى

بۋگىن قر ۇلتتىق مۋزەيىندە م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترى مۇراجايىنىڭ «تاريح تولقىنىنداعى تەاتر شەجىرەسى» اتتى كورمەسى اشىلدى.شارانىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا...

تولىعىراق >

نارگيز تامابەكقىزى: تەاتر مۋزەيىندە 50 مىڭنان استام эكسپونات بار

الاتاۋدىڭ باۋرايىنداعى الىپ شاھار الماتىدا ورنالاسقان 90 جىلدىق تاريحى بار ونەر ورداسىنىڭ قويناۋى قازىناعا تولى. تەاتر جادىگەرلەرىن كوزىنىڭ قاراشىعىنداي قورعاپ جۋرگەن جان, م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەمل...

تولىعىراق >

كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلاتىن كورمە

قازاقستاننىڭ حالىق ارتيسى, مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى, «ەڭبەك قىزىل تۋ», «پاراسات», «وتان» وردەندەرىنىڭ يەگەرى س.ورازباەۆ 1959 جىلى قۇرمانعازى اتىنداعى كونسەرۆاتوريяنىڭ تەاتر فاكۋلьتەتىن بىتىرىپ, ...

تولىعىراق >