21 ناۋرىز 2016

م.اۋەزوۆ تەاترى “ۇلىستىڭ ۇلى كۋنىن” تويلاماق...

90 جىلدىق تاريحى بار قازاق ونەرىنىڭ قاراشاڭىراعى م.اۋەزوۆ تەاترى “تەاتر كوكتەمى – 2016” (24-27 ناۋرىز) فەستيۆالىنىڭ قارساڭىندا ناۋرىزدىڭ 23 جۇلدىزىندا ساعات 12:00 تەاتر عيماراتىنىڭ الدىندا كيىز ۋي تىگ...

Толығырақ >