29 ساۋىر 2016

التىن باۋلى شاڭىراق

* م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنا – 90 جىلقازاق ونەرىنىڭ قاراشاڭىراعى م.اۋەزوۆ اتىنداعى  اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ قۇرىلعانىنا 90 جىل تولىپ وتىر. بۇل – تەك تەاتر ...

Толығырақ >

قازىرگى تەاتر جانە ۋاقىت تالابى

ەرلان بىلال,م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاتر ديرەكتورى, قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى, جاستار وداعى سىيلىعى لاۋرەاتىقازاق ونەرىنىڭ قاراشاڭىراعى م.اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق ...

Толығырақ >

ۋاقىت تورىندەگى تولاعاي

* م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنا – 90 جىلجالپى, قازاق جەرىندە تەاتر دەگەن ونەر­دىڭ شىمىلدىق اشقانىنا 100 جىل دەپ جۋر زەرتتەۋشىلەر. بۇل بول­­جامنىڭ شىندىعى بار, 1915 جى­...

Толығырақ >

اكەمتەاتر

اكەمتەاترناۋرىز 17, 2016 0 269 رەت وقىلدىقازاق ونەرىنىڭ قاراشاڭىراعىنا — 90 جىل قاي ەل, قاي مەملەكەتتىڭ دە رۋحاني بولمىسىن تانىتاتىن سيمۆولدارى بولادى. قازاق ەلى ۋشىن وسىنداي سيمۆولداردىڭ بى...

Толығырақ >

عاسىر تاريحىنىڭ تىرى كۋاسى

جۋز جاساعان ادامدار بۇل ومىردە, ارينە, بارشىلىق. بىراق ولشەۋلى عۇمىردىڭ وسى ايتۋلى مەجەسىن كىم قالاي باعىندىرادى, وعان قانداي جاعدايدا جەتەدى, ول – بولەك ماسەلە. بۋگىنگى اڭگىمەمىزگە وزەك بولىپ وتىرعان...

Толығырақ >