24 قاڭتار 2017

«باقىت كىلتىنىڭ» بىز بىلمەيتىن سىرى...

    اۋەزوۆ تەاترى 91 ماۋسىمداعى ۋشىنشى پرьەمەرانىڭ شىمىلدىعىن اشۋعا قىزۋ دايىندىق ۋستىندە. «باقىت كىلتى» قويىلىمنىڭ پرьەمەراسى 27, 28 قاڭتاردا جانە 5, 11 اقپان كۋندەرى ج...

Толығырақ >

اراي ومىروۆا: «اعا بۋىننان ونەرگە ادالدىقتى ۋيرەندىك»...

بۋگىنگى جاس اكتەرلەر قاتارىن بىلەمىز بە? اعا بۋىننىڭ ورنىن الماستىرعان جاستاردىڭ ەكپىنى قالاي? تەاتردىڭ جاس بۋىنىن دۇرىس باعالاپ جۋرمىز بە? وسىعان وراي مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى ...

Толығырақ >