02 جەلتوقسان 2018

«سىرلاسۋ» بۇرىشىندا الماس شاяحمەتوۆ پەن گۋلنۇر شىڭعىسوۆا...

بۋگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى كۋنىنە وراي مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ «سىرلاسۋ» بۇرىشىندا كورەرمەندەرمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلدى.تەاترىمىز...

Толығырақ >