ساۋىر 2019

اۋەزوۆ تەاترىندا داستۋرلى «قارا شاڭىراق – 2019» فەستيۆالى وتتى...

تۇڭعىش پرەزيدەنت ن.ا.نازارباەۆتىڭ «ۇلى دالانىڭ جەتى قىرى» ماقالاسى مەن «جاستار جىلى» اяسىندا, قر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن,   م. اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما...

Толығырақ >

اۋەزوۆ تەاترى ۇجىمى كەزەكتەن تىس وتەتىن پرەزيدەنت سايلاۋىن قولدايدى...

بۋگىن م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترى قر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ حالىققا ۋندەۋىنە قاتىستى, پرەزيدەنتى سايلاۋىنىڭ كەزەكتەن تىس مەرزىمدە وتىلۋى جونىندە جينالىس وتك...

Толығырақ >