سۇحباتتار

«سىرلاسۋ» بۇرىشىندا الماس شاяحمەتوۆ پەن گۋلنۇر شىڭعىسوۆا...

بۋگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى كۋنىنە وراي مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ «سىرلاسۋ» بۇرىشىندا كورەرمەندەرمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلدى.تەاترىمىز...

Толығырақ >

«سىرلاسۋ» بۇرىشىندا ونەردىڭ ابىزى اسانالى اشىموۆ پەن شىنار اسقاروۆا بولدى...

مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ «سىرلاسۋ» بۇرىشىندا ونەردىڭ ابىز ادامى كسرو حالىق ارتيسى, «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» وردەنىنىڭ يەگەرى اسانالى اشىمو...

Толығырақ >

«سىرلاسۋ» بۇرىشىندا اڭىز ادام - اسانالى اشىموۆ...

م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىندا قازاقستاننىڭ حالىق ارتيسى, مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى, انۋاربەك مولدابەكوۆتىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى - ...

Толығырақ >

«سىرلاسۋدا» قوناقتا: قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى شىنار اسقاروۆا مەن ق...

        تەاترىمىزدىڭ «سىرلاسۋ» بۇرىشىندا قوناقتا: قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى شىنار اسقاروۆا مەن قازاقستان جاستار وداعى  «سەرپەر» جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرى ەركەبۇلان دايىروۆ.      «سىرلا...

Толығырақ >

اسىلبەك بورانباي: ارماندار ورىندالادى

– ومىردە ار ادامنىڭ وزىندىك ىشكى مەنى بولادى. سىزدىڭ ىشكى مەنىڭىز اسىلبەك بورانباي كىم دەسە قالاي جاۋاپ بەرەر ەدىڭىز?– اسىلبەك بورانباي جالپى الاشتاي ەلىم, كەڭ بايتاق جەرىم, انامداي تىلىم, يسلام دى...

Толығырақ >