«سىرلاسۋدا» قوناقتا: قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى شىنار اسقاروۆا مەن قازاقستان جاستار وداعى «سەرپەر» جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرى ەركەبۇلان دايىروۆ

        تەاترىمىزدىڭ «سىرلاسۋ» بۇرىشىندا قوناقتا: قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى شىنار اسقاروۆا مەن قازاقستان جاستار وداعى  «سەرپەر» جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرى ەركەبۇلان دايىروۆ.

      «سىرلاسۋداعى» بۇل كەشتى جاس تەاترتانۋشى, ونەرتانۋ ماگيسترى ميراس ابىل جۋرگىزدى. 

         «ورالمان» تولىقمەتراجدى كوركەم فيلьمىندە باستى رولدەردىڭ بىرىن ويناعان ش.اسقاروۆا مەن جۋىردا عانا كورەرمەنگە جول تارتقان «امىرە» فيلьمىندە مۇستافا شوقاي وبرازىن جاساعان ەركەبۇلان دايىروۆ كينو ونەرى جايلى عانا سىر اقتارماي, قازاق تەاتر ونەرى جونىندە وي تولعادى. «قازاق اكتەرلىك» ونەرى رۋحاني كۋش-قۋاتىمەن, эنەرگەتيكاسىمەن ەرەكشە ەكەنى «مامبەتوۆ داۋىرىنەن», «مولدابەكوۆتەردىڭ» جۋرىپ وتكەن جولىنان ايقىن ەكەنىن اتاپ وتكەن ميراس ابىل العاشقى ساۋالداردى وز تاراپىنان قويىپ, ساليقالى سىر-سۇحباتتىڭ شىنايى اڭگىمەگە نەگىزدەلگەنىن كورسەتتى.

شىنار اسقاروۆا تەاتر ونەرىندە تالانتىن اشقان اعا بۋىن ارتيستەر مەن ۇلاعاتتى ۇستازدارىن ۋلكەن قۇرمەتپەن اتاپ وتسە, ەركەبۇلان دايىروۆ باۋىرجان مومىشۇلىنىڭ: «باتىردى سوعىس تۋدىرادى» دەگەن سوزى مەن كورەرمەن كوكەيىندە قالار ويلارىمەن بولىستى. 

                رۋحاني ىرگەتاسىمىزدىڭ بەرىك بەكىپ, ادامگەرشىلىك-يمان­دىلىق ۇستانىم­داردىڭ قالىپتاسۋىنا ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدىڭ ماقتانىشىنا اينالعان قازاق ونەرىنىڭ كاسىبي قارا شاڭىراعى – م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ قوسقان ۋلەسى ۇشان-تەڭىز. وزىنىڭ توقسان جىلدان استام شىعارماشىلىق عۇمىرىندا ونداعان-جۋزدەگەن ونەر جۇلدىزدارىنىڭ اتى-جوندەرىن ەل-جۇرتقا كەڭىنەن تانىتا وتىرىپ, كورەرمەن قاۋىمنىڭ دا تالعامىن قالىپتاستىردى.

«سىرلاسۋ» بۇرىشى دا ساحنا ونەرىنەن سىر شەرتە وتىرىپ, كورەرمەن تالعامىن قالىپتاستىرىپ, قازاق تەاتر ونەرىنىڭ وركەندەۋى جولىندا جاسالىپ وتىرعان جيىن ەكەنىنە تاعى دا كوز جەتكىزدىك.

www.auezov-theatre.kz