"ومىر. تەاتر. ساحنا" حابارىنىڭ كەيىپكەرى – سەرالى قوجامقۇلوۆ

بىلدەي بىر داۋىردىڭ, بۋتىن بىر ەل مادەنيەتىنىڭ ىرگەتاسىن قالاپ, ونەرىن ورگە سۋيرەگەن ساحنا ساڭلاعى – سەرالى قوجامقۇلوۆ تۋرالى "ومىر. تەاتر. ساحنا" حابارىن ۇسىنامىز. ⠀

"Auezov Theatre Official Channel " اتالاتىن YouTube ارنامىزعا تىركەلىپ, سپەكتاكلьدەرىمىز بەن قازاق ونەرىنىڭ العاشقى قارلىعاشتارى جايلى حابارلاردى تاماشالاڭىزدار!

"بىلىم جانە مادەنيەت" ارناسىنىڭ ۇجىمى سەركە قوجامقۇلوۆتىڭ ومىرى مەن ونەرى جايلى ارنايى حابار تۋسىرگەن. تۋسىرىلىم بارىسىندا قازاق تەاتر ونەرىندە وزىندىك ورنى بار, مۇحتار اۋەزوۆ تەاترىنىڭ ارتيستەرى مەن "مۋزەي" بولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى, مادەنيەت سالاسىنىڭ ۋزدىگى نارگيز تامابەكقىزىنان سۇحبات العان.