ساكۋرا كارلاگا

ترونۋۆشيي دو سلەز سپەكتاكلь و سۋدьبە яپونسكوگو زاكلۋчەننوگو كارلاگا پوكازال نا سسەنە رۋسسكوگو دراماتيчەسكوگو تەاترا يم. ك.س. ستانيسلاۆسكوگو الماتينسكيي كازاحسكيي گوسۋدارستۆەننىي اكادەميчەسكيي تەاتر درامى يم. م. اۋэزوۆا. ۆ وسنوۆۋ پьەسى مادينى وماروۆوي لەگلا رەالьناя يستوريя احيكو تەسۋرو, پودروستكوم پوپاۆشەگو ۆ زاستەنكي لاگەرя.

سۋدьبا جەرتۆ پوليتيчەسكيح رەپرەسسيي ۆ يستوريي كازاحسكوگو تەاترا ۆپەرۆىە ستالا وسنوۆوي دوكۋمەنتالьنوي درامى. رولь نىنە زنامەنيتوگو яپونسا دوۆەريلي اكتەرۋ الماتينسكوگو تەاترا يم. م. اۋэزوۆا دۋلىگە اكمولدا, كوتورىي, پو سلوۆام ديرەكتورا تەاترا ەرلانا بيلالا, س زاداчەي سپراۆيلسя ي ۆنەشنە پوحوج نا تەسۋرو. 
- وكولو پولۋتورا لەت نازاد ەرلان پريەحال ۆ كاراگاندۋ, я پرەدلوجيل ەمۋ پوسەتيتь مۋزەي كارلاگا, - راسسكازال نۋرلان دۋلاتبەكوۆ, يسسلەدوۆاتەلь كارلاگا, پروفەسسور, دەپۋتات ماجيليسا پارلامەنتا رك. - پو دوروگە پوكازال اكتاس, سكازال, чتو تام جيۆەت احيكو, ي پوۆەدال نەسكولьكو يستوريي, سۆяزاننىح س لاگەرەم. ەرلانا وني وчەنь ترونۋلي. 
سسەناريي دلя پьەسى ناپيسالا دراماتۋرگ مادينا وماروۆا, رەجيسسەروم ۆىستۋپيل اسحات ماەميروۆ. ستويت سكازاتь, чتو يستوريەي احيكو پودەليلسя ي ناش پرەزيدەنت ۆو ۆرەمя ۆيزيتا ۆ Яپونيۋ - پوستانوۆكوي زاينتەرەسوۆاليسь, ودناكو ۆوزموجنوستь پوكازاتь ەە تام پوكا وبسۋجداەتسя.
- س احيكو я زناكوم ۋجە لەت ۆوسەمь - ون ۋەزجال ۆ Яپونيۋ ي سنوۆا ۆەرنۋلسя: ۆ اكتاسە لۋчشە. پوчەمۋ? كوگدا ون وكازالسя ۆ كازاحستانە, زنال تولьكو яپونسكيي, - راسسۋجدال نۋرلان دۋلاتبەكوۆ. - گودامي ۋчيلسя گوۆوريتь نا درۋگوم яزىكە, ي سەيчاس ۆ Яپونيي ۆسە ەمۋ чۋجدو. كوگدا مى سووبشيلي احيكو و سپەكتاكلە, ون سپروسيل: زاчەم? نو ون - чەلوۆەك ترۋدا, سوۆەرشەننو پروستوي, ي ك يدەە وتنەسسя فيلوسوفسكي: ەسلي эتو پولەزنو - پوчەمۋ بى ي نەت?
- تەسۋرو راسسكازال و توم, كاك ەگو ۆسترەتيلا ناشا زەملя پوسلە ۆىحودا يز لاگەرя, - پرودولجيل ەرلان بيلال. - پونяتيە ماتەري-زەملي ۆسترەчاەتسя ۆ پرويزۆەدەنيяح منوگيح اۆتوروۆ - ي ونا, انا-جەر ۆ يسپولنەنيي داناگۋلь تەميرسۋلتانوۆوي, سپاسلا ەگو, نە پوگۋبيلا. پوэتومۋ مى ۆۆەلي ۆ پьەسۋ سوبيراتەلьنىي وبراز ماتەري, كوتوراя پوتەرяلا سۆوەگو سىنا, مۋجا, نو ۆسەگدا زابوتيلاسь و تەح, كتو ۆىحوديل يز эتيح لاگەرەي. احيكو - سرەدي نيح, ا ماتь وبرەتاەت سۆوەگو رودا نوۆۋۋ سەمьۋ, ينتەرناسيونالьنۋۋ. Эتو سوزۆۋчنو سەگودنяشنەمۋ دنۋ: ناشا سترانا - ودين وبشيي دوم, بولьشاя سەمья دلя منوگيح ناسيي. 
پرەمьەرۋ ۆ كاراگاندە جدالي ي زريتەلي, ي سامي الماتينسى. ا پوكا دۋلىگا اكمولدا وتۆەчال نا ۆوپروسى و توم, كاكوۆ پولۋчيلسя ەگو سسەنيчەسكيي گەروي - ون بىل سوبيراتەلьنىم, پوяسنيل اكتەر:
- Чتوبى پونяتь, كاكوۆ احيكو نا سسەنە, نادو پوسموترەتь پьەسۋ, - پوяسنيل دۋلىگا. - كونەчنو جە, я پەرەجيۆاۋ, كاكيم ۆىشەل نا سسەنە موي پەرسوناج - يگراتь جيۆوگو чەلوۆەكا نەپروستو. سسەنا پوكاجەت. 
ي سسەنا پوكازالا ۆ ۆەчەر 25 نوяبرя. ۆ чيسلە گوستەي كاراگاندينسكوي پرەمьەرى بىلي گلاۆا رەگيونا نۋرمۋحامبەت ابديبەكوۆ ي رۋكوۆوديتەلь ۋپراۆلەنيя كۋلьتۋرى, ارحيۆوۆ ي دوكۋمەنتاسيي ەركەبۋلان اگيمباەۆ. 
سۋدьبا احيكو ۆمەستيلا ۆ سەبя سۋدьبى منوگيح яپونسكيح ۆوەننوپلەننىح, ناحوديۆشيحسя نا تەرريتوريي ناشەي وبلاستي ۆو ۆرەمەنا ستالينسكيح رەپرەسسيي. وبرازى سەيفوللى, راسسترەلяننوگو وتسا ساكەنا سەيفۋللينا, ۋۆاجاەموگو حاسەنا, پوددەرجيۆاۆشەگو اليحانا بۋكەيحانوۆا ي پوپلاتيۆشەگوسя زا эتو جيزنьۋ, - эتو يستوريي, ورگانيчنو ۆپلەتەننىە ۆ پوۆەستь و ستراشنىح گوداح ستالينسكوگو گەنوسيدا. 
پوэتومۋ نە سلۋчاينو زۆۋчات لەيتموتيۆوم نەپريميريموستي كو زلۋ ي ناسيليۋ پاتريوتيчەسكيە ستروكي: «سامي ۆسەگدا پود پريسەلوم, مى رانەنى, كاك لьۆى. نە رونяيتە سۆوەگو دوستوينستۆا! ۋمەيتە پوستوяتь زا سۆوۋ чەستь!». ي ترەبۋۋت وتۆەتا زۆۋчاشيە نادرىۆوم مۋчيتەلьنىە ۆوپروسى ۆسەح ۋزنيكوۆ: «وتكۋدا پوяۆلяۋتسя ۆراگي سۆوەي زەملي?». 
سترانيسى لاگەرنوي جيزني ناپولنەنى ۋجاسوم. نە وبوشلوسь بەز گيپەربوليزيروۆاننوگو وبرازا يسكوۆەركاننوگو سوزنانيя - حۋدوجنيكا, ريسۋۋشەگو чەلوۆەчەسكوي كروۆьۋ. Эتو سپوسوبستۆوۆالو ريسۋنكۋ دراماتيчەسكوگو سۋجەتا ي سۆوەوبرازنومۋ حۋدوجەستۆەننومۋ ۆوپلوشەنيۋ ستراشنىح سوبىتيي. 
زاسلۋجەننىي دەяتەلь كازاحستانا اسحات ماەميروۆ سموگ ۆوپلوتيتь زامىسەل دراماتۋرگا ي яركو پوكازاتь كارتينى دەيستۆيتەلьنوستي سلوجنوگو ۆرەمەني, وتداۋشەگوسя سكۆوزь گودى ۆ سۋدьباح لۋدەي ۋجە سۋۆەرەننىح گوسۋدارستۆ. ليريчنى سسەنى تانسۋۋشيح яپونسكيح دەۆۋشەك س ۆەتكامي ساكۋرى, مگنوۆەنيя ۆسترەчي ي لۋبۆي احيكو ي كاتي, ۆوسپومينانيя و روديتەلяح ي دەتستۆە گەروя. پولنى دراماتيزما مگنوۆەنيя راسسترەلوۆ ي پىتوك, سترادانيي чەلوۆەчەسكيح ي ستەنانيي زەملي ۆ وبرازە راسكاчيۆاۋشەگوسя دەرەۆا. سناчالا لەنتوчكي نا نەم - سيمۆولى نادەجدى نا سчاستьە ي لۋبوۆь, زاتەم - پومينالьنىە سكوربنىە ۆەستوчكي پو ۋشەدشيم. 
كۋلьميناسيوننىم مومەنتوم эتوي سەپوчكي بىلو پوяۆلەنيە راسپۋسكاۋشەگوسя ي پوكرىۆاۋشەگوسя مولودوي ليستۆوي دەرەۆا: سلوۆنو سۆەتۋشاя ساكۋرا پوۆەرگلا ۆ پراح گورە ي ستراح, ۆوسحۆالяя سۆوبودۋ نوۆوگو دنя. سۆەتۋشاя ساكۋرا ۆ اكتاسە - سۋدьبا яپونسكوگو مالьчيكا, ناشەدشەگو نوۆۋۋ رودينۋ, سەمьۋ, ماتь, كوتورىە دالي ەمۋ سчاستьە نا دولگيە گودى. 
ۆپەчاتلەنيە وت ۋۆيدەننوگو ۋسيليۆالوسь پريسۋتستۆيەم ساموگو تەسۋرو. كاك وتمەчال پوسلە سپەكتاكلя دۋلىگا اكمولدا, يگراتь ۆ كاراگاندە سلوجنەە: ون يسپىتىۆال ستراننوە وشۋشەنيە توگو, чتو سام جيۆەت эتوي سۋدьبوي. 
- Чۋۆستۆا پەرەپولنяلي ۆ رازى بولьشە, سلوۆنو بولь ي سلەزى احيكو يز زالا پەرەداۆاليسь منە, حوتя я ۋۆيدەل ي وبنяل ەگو ليشь پوسلە سپەكتاكلя, - پريزنالسя اكمولدا.
ۆ زالە نيكتو نە سدەرجيۆال سلەز. دولگو نە سمولكالي اپلوديسمەنتى ارتيستام ي ۆ чەستь احيكو تەسۋرو. ەمۋ ۆمەستە س جەنوي ەلەنوي پوداريلي سۆەتى ي ناسيونالьنىە чاپانى. احيكو ليشь ستەسنيتەلьنو وپۋسكال گلازا, чۋتь ۋلىباяسь, كلانяلسя ۆ زناك بلاگودارنوستي. ۋجە زا زاكرىتىم زاناۆەسوم پوۆەدال و سۆويح чۋۆستۆاح: ۆو ۆرەمя پروسموترا پوستانوۆكي ۆنوۆь پەرەجيل سۆوۋ سۋدьبۋ, ۆسپومنيل رودنۋۋ ستەپь, كوتوراя دالا ەمۋ نوۆۋۋ جيزنь. 
سۆوي سپەكتاكلь «احيكو يز اكتاسا» اۋэزوۆسى پوسۆяتيلي 25-لەتيۋ نەزاۆيسيموستي كازاحستانا - سترانى, ستاۆشەي زەملەي وبەتوۆاننوي دلя ميلليونوۆ لۋدەي, سپاسشەي يح ي پوداريۆشەي سчاستьە ميرنوگو نەبا. ي نە ۆاجنو, كاك نازوۆۋت سۆەتۋشەە پو ۆەسنە دەرەۆسە - ۆيشنەي يلي ساكۋروي. ۆاجنو, чتو راستەت ونو ۆ سترانە, گدە پونيماۋت ي ۋۆاجاۋت, گدە ۆسەگدا موجنو نايتي پريمەنەنيە سۆويم سيلام ي زنانيяم. ۆ سترانە, گدە سчاستليۆى لۋدي, يح دەتي ي ۆنۋكي.

فوتو لينارا گاليموۆا

"يندۋستريالьناя كاراگاندا".