اۋەزوۆ تەاترى ۇجىمى سەنبىلىككە شىقتى

«ۇلى دالانىڭ ۇلى كۋنى – ناۋرىز» مەيرامى قارساڭىندا بۋگىن مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترى ۇجىمى سەنبىلىككە شىقتى.

بۇل جولعى سەنبىلىك 17-سى كۋنى وتەتىن اۋقىمدى مەرەكەلىك شارا ۋشىن تەاتر ماڭىن دايىنداۋعا ارنالىپ وتكىزىلدى. 9.00-دەن باستاپ تەاتردىڭ ۋلكەن, ورتا جانە جاس بۋىن ارتيستەرى, قىزمەتكەرلەرى, سونداي-اق اكىمشىلىك تولىعىمەن قاتىستى.

«تەاتر – مادەني وشاق. بىز تەاتر ارتيستەرى بولعاندىقتان ەمەس, مادەنيەت سالاسىنا قىزمەت ەتىپ جاتقاندىقتان, تەاتر اينالاسىنىڭ دا تاپ-تازا بولعانىن قالايمىز», – دەيدى سەنبىلىككە شىققان قىزمەتكەرلەر.

ال بىز كورەرمەندەرىمىز ۋشىن ارنايى فوتوەسەپ ۇسىنامىز!