اۋەزوۆ تەاترى ۇجىمى بىر كۋندىك ەڭبەكاقىلارىن ارىس تۇرعىندارىنا كومەككە اۋدارادى

ارىستا بولعان توتەنشە جاعداي بۋكىل ەلگە اۋىر تيدى. ەل تۇتقاسىن ۇستاعان ازاماتتار دا, قاراپايىم حالىق تا, ەشكىم بەي-جاي قاراپ وتىرا المادى. مۇقتاج جاندارعا قول ۇشىن سوزاتىن سات كەلگەندە, حالىق اۋىزبىرشىلىك تانىتىپ, قولدان كەلگەن كومەكتەرىن كورسەتەتىندىكتەرىن ايتىپ, ىسكە كوشتى. 

«تۋركىستان وبلىسىنا ارنايى بارعان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ ارىستاعى اسكەري بولىمشەدەگى وق-دارى قويماسىنداعى جارىلىستان زارداپ شەككەن قالا تۇرعىندارىمەن كەزدەسىپ, قالانىڭ قالپىنا كەلتىرىلەتىنىنە ۋادە بەردى», – دەلىنگەن باق بەتتەرىندە.

م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترى ۇجىمى دا وز تاراپىنان بىر كۋندىك ەڭبەكاقىلارىن ارىس تۇرعىندارىنا كومەككە اۋدارادى. سەبەبى, قيىن جاعدايدا قالعان ارىس تۇرعىندارىنا كومەك كورسەتۋ – بىزدىڭ ازاماتتىق پارىزىمىز! 

سابيت ابدىحالىقوۆ, تەاتر ديرەكتورى:

«ومىردىڭ اربىر ساتى بىز ۋشىن – ساباق,  كۋتپەگەن جاقتان كەلگەن اپاتى –  ەسكەرتۋ. قاۋىپ قاسىڭنان تونسە, بارلىق مايدا-شۋيدە ۋايىم باسىڭنان شىعىپ كەتەدى ەكەن. ارىستا بولعان توتەنشە جاعداي بارشامىزعا اۋىر تيدى.  اۋەزوۆ تەاترىنىڭ ۇجىمى بىر كۋندىك ەڭبەكاقىنى ارىس تۇرعىندارىنا كومەككە اۋدارامىز.

اللادان جاقسى كۋندەرىمىزدىڭ جالعاسقانىن تىلەيمىز!

ارىستىڭ قالاسى قايتادان xالىققا, ار ۋيى جارىققا تولسىن! بىز ارىس حالقىمەن بىرگەمىز»!

ەسكە سالا كەتەيىك, 24 ماۋسىم كۋنى ساعات 9.20-دا تۋركىستان وبلىسى, ارىس قالاسىندا ورنالاسقان قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ №44859 اسكەري بولىمىنىڭ وق-دارى قويماسى ورتەنىپ, جويقىن جارىلىس بولدى.  اپات سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جانە مەرت بولعاندار دا بار.   

جالپى 45 ورت سوندىرىلدى. ونىڭ 21-ى تۇرعىن ۋي ورتى, 9 قورا-قوپسى ورتى. سونىمەن قاتار  وق-دارى ۇشۋىنان تۇتانعان  19 دالا ورتى سوندىرىلگەن. 


گۋلىم رىسقۇل