اۋەزوۆ تەاترى باقىلاۋشى قىزمەتىنە كاستينگ جاريяلايدى

قۇرمەتتى الماتىلىق  ارۋلاردىڭ نازارىنا! تامىز ايىنىڭ 26-ى كۋنى ساعات 11.00-دە, م.Əۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ əكىمشىلىگى, باقىلاۋشى قىزمەتىنە كاستينگ وتكىزەدى.


ەگەر سىزدىڭ 

  1. جاسىڭىز 18-25 ارالىعىندا,
  2. بويىڭىز 1,65 سم تومەن ەمەس.
  3. سونداي-اق, تەاتر تاريحىن بىلەتىن جانە رەپەرتۋارىمىزداعى قويىلىمداردان حابارىڭىز بولسا,
  4. قازاق, ورىس, اعىلشىن تىلدەرىندە ەركىن سويلەي الساڭىز,

وندا بۇل كاستينگتە باق سىناپ, قاتىسۋعا كەلىڭىز. 

باقىلاۋشى – كورەرمەندەرگە مادەنيەتتى, ساپالى قىزمەت كورسەتۋ, ولارعا قولايلى جاعدايلار جاساۋ بويىنشا, باسقا دا جۇمىستاردى جۋزەگە اسىرۋشى ادام. ارتيستەرمەن جانە كوپتەگەن تەاتر ماماندارىمەن بىرگە  قازاق تەاتر ونەرىنە, ەلىمىزدىڭ مادەنيەتىنە وز ۋلەستەرىڭىزدى قوسۋعا اسىعىڭىزدار! 


بىز سىزدەردى كۋتەمىز! 

بارلىق سۇراقتار بويىنشا:
8 700 543 6127 – گاۋحار ماگزۋروۆنا
8707 910 16 46 – گۋلىم رىسقۇل