م.اۋەزوۆ تەاترى “ۇلىستىڭ ۇلى كۋنىن” تويلاماق

90 جىلدىق تاريحى بار قازاق ونەرىنىڭ قاراشاڭىراعى م.اۋەزوۆ تەاترى “تەاتر كوكتەمى – 2016” (24-27 ناۋرىز) فەستيۆالىنىڭ قارساڭىندا ناۋرىزدىڭ 23 جۇلدىزىندا ساعات 12:00 تەاتر عيماراتىنىڭ الدىندا كيىز ۋي تىگىپ, قازان كوتەرىپ, ناۋرىز مەيرامىن تويلاماق.

سايىن دالادا سايران سالىپ, ساۋىق قۇرعان, تورت تۋلىك مالىن باعىپ, اتىراۋدان التايعا, سارىارقادان الاتاۋعا دەيىنگى ەن دالانى ەمىن-ەركىن جايلاعان قازاق ۋشىن جىلدىڭ باسى ˗ كۋن مەن تۋن تەڭەلىپ, سامارقانىڭ كوك تاسى ەرىپ, جەر انانىڭ باۋىرىنا كوك شىققان ناۋرىز مەرەكەسى. جەر انانىڭ بۋسانىپ, تابيعاتتىڭ تۋلەگەن, جۋاننىڭ جىڭىشكەرىپ, جىڭىشكەنىڭ ۋزىلگەن ساتىندە قىراتتىڭ بالاۋساسى قىلتيىپ, اعاش بىتكەن بۋر جارسا, ەلدىڭ كوركى قىز-كەلىنشەك توتىدايىن تارانىپ, اجارىنان نۇر تامار. “مالدىڭ اۋزى كوككە, ەلدىڭ اۋزى اققا جەتىپ”, جەتى تۋرلى دامنەن ناۋرىز كوجە دايىنداۋ  ˗  مولشىلىقتىڭ بەلگىسى. تەك جىلدىڭ بىر مەزگىلىندە عانا تويلاناتىن بۇل مەرەكەدە ازىرلەنەتىن ۇلتتىق تاعام “ناۋرىز كوجەنى” حالىق اراسىندا “كوپ كوجە” دەپ تە اتايدى. مۇنىڭ مانىسى, كوپپەن كورگەن ۇلى تويدا جاسالاتىن اس كوپكە ارنالىپ, تايقازاندا دايىندالىپ, جالپى حالىقتىڭ اۋىز تۋيەتىندىگىندە. ال ونىڭ استارىندا قازاق حالقىنىڭ دارحاندىعى, داستارحانىنىڭ قاشاندا كوپكە, قۋانىشقا جايىلاتىندىعى جاتىر.

تەاتر – ادام جانىنا رۋحاني لاززات سىيلايتىن ونەر ورداسى. بۋگىندە جاھاندانۋدىڭ الەگىمەن جانتالاسقا تۋسكەن زاماندا ۇلتتىق قۇندىلىق ۇعىمىن دارىپتەۋ, سالت-داستۋردى جاڭعىرتۋ, قازاق ونەرىنىڭ تاريح ساحناسىنداعى جاۋھارلارىن ساقتاۋ, ۇرپاق تاربيەلەۋ ماسەلەلەرىندە تەاتردىڭ رولى زور. “ادام بۋگىن تەاترعا ەرتەڭ ادام بولىپ قالۋ ۋشىن بارادى” دەگەن رەجيسسەر روبەر لەپاجدىڭ سوزى-اق مادەنيەت وشاعىنىڭ قوعامداعى ورنىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ايقىنداي تۋسپەك. ەندەشە, ۇلتتىق قۇندىلىق دارىپتەلەتىن بۇل مەرەكەدەن يسى قازاقتىڭ يىسى اڭقىعان, قازاق ونەرىنىڭ كىل مايتالماندارى ەڭبەك ەتەتىن 90 جىلدىق تاريحى بار باس تەاتر دا قاپى قالماق ەمەس.

كوكتەم – جاڭارۋدىڭ باستاۋ بۇلاعى دەسەك, ناۋرىز مەيرامىندا ومىر اتتى كەرۋەننىڭ جولاۋشىسى بولعان ار جانعا جاڭاشىلدىق تىلەي وتىرىپ, ۇلىستىڭ ۇلى كۋنى 23 ناۋرىز, سىزدەردى م.اۋەزوۆ تەاترىنىڭ الدىندا وتەتىن “قوش كەلدىڭ, از ناۋرىز” اتتى مەرەكەلىك ىس-شاراعا شاقىرامىز!

دايىنداعان: مولدىر بەكجان