ەڭبەگىڭىزدىڭ زەينەتىن كورىڭىز!

تەاتر ونەرى – ۇجىمدىق ەڭبەك. بۇل ەڭبەكتە ار قىزمەتكەردىڭ وزگەگە ۇقساماس وز ورنى بار. ۇزاق جىلدار جاۋاپتى دا لاۋازىمدى قىزمەت ىستەگەن – تەاتر ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى بايمانوۆا اسيя جانىسقىزىنىڭ تەاترداعى ورنى ايرىقشا.

قازاق ونەرىنىڭ قاراشاڭىراعى – م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىندا جيىرما جىلدان استام قىزمەت ەتكەن اسيя جانىسقىزىنىڭ وسى جىلدار ىشىندەگى تەاتردىڭ وسۋى مەن دامۋىنا قوسقان ۋلەسى زور.

اسيя جانىسقىزىنىڭ تەاتر ۋشىن جاساعان قىزمەتى دەر كەزىندە ەلەنىپ, لايىقتى باعاسىن الىپ, مادەنيەت سالاسىندا  سىڭىرگەن ەلەۋلى ەڭبەگى ۋشىن  قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 10 جىلدىعىنا وراي  مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ  «قۇرمەت»  گراموتاسىمەن,  «مادەنيەت قايراتكەرى» بەلگىسىمەن, «قر تاۋەلسىزدىگىنە 20 جىل»,  «قر تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل» مەرەكەلىك مەدالьدەرىمەن ماراپاتتالدى.

قاسيەتتى ونەر ورداسىندا بىرنەشە شىعارماشىلىق بۋىنمەن قاتار ەڭبەك ەتىپ, تەاتردىڭ эكونوميكالىق جاعىنان نىعايىپ, قارجىلىق جاقتان قامسىز بولۋ ۋشىن اяنباي ەڭبەك ەتكەن اسيя جانىسقىزىنا تەاتر ونەرىنە سىڭىرگەن ەڭبەگى ۋشىن تۇتاس تەاتر ۇجىمى اتىنان العىس ايتامىز!

زەينەتكە شىعۋىنا بايلانىستى قىزمەتتىك وكىلەتتىلىگىن تاپسىرىپ جاتقان اسيя جانىسقىزىنا ابىرويلى قىزمەتى ۋشىن العىس ايتا وتىرىپ, دەنىنە ساۋلىق, وتباسىنا اماندىق تىلەيمىز!

 

تەاتر ۇجىمى