"بۇل مەنىڭ ومىرىم" باعدارلاماسىندا اكەم تەاترىنىڭ ديرەكتور ورىنباسارى - سالتانات ابۋلگازيەۆا

"بۇل مەنىڭ ومىرىم" باعدارلاماسىندا, كەزەكتى تەاترتانۋشى, ونەرتانۋ ماگيسترى , م.Əۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ ديرەكتور ورىنباسارى سالتانات ابۋلگازيەۆانىڭ ەڭبەك جولىنا ارنالعان باعدارلامانى تاماشالاڭىزدار.