ۆيدەو

"بۇل مەنىڭ ومىرىم" باعدارلاماسىندا اكەم تەاترىنىڭ ديرەكتور ورىنباسارى - سالتانات...

"بۇل مەنىڭ ومىرىم" باعدارلاماسىندا, كەزەكتى تەاترتانۋشى, ونەرتانۋ ماگيسترى , م.Əۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ ديرەكتور ورىنباسارى سالتانات ابۋلگازيەۆانىڭ ەڭبەك جولىنا ار...

Толығырақ >

م.اۋەزوۆ تەاترىندا ساяسي قۋعىن-سۋرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كەشى وتتى...

م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ «سىرلاسۋ بۇرىشىندا» قۋعىن-سۋرگىنگە ۇشىراعان الاش ارىستارىن, قوعام قايراتكەرلەرى مەن ونەر مايتالماندارىن ەسكە الۋ كەشى بولىپ وتتى....

Толығырақ >

اسحات ماەميروۆ ىى دۋنيەجۋزىلىك تەاتر فەستيۆالى تۋرالى...

قازاقستان تەاترلارى اسسوسياسيяسىنىڭ ۆيسە-پرەزيدەنتى اسحات ماەميروۆ بىلتىرعى جىلى استانادا وتكەن دۋنيەجۋزىلىك تەاتر فەستيۆالى قازاق كينو جانە تەاتر ونەرىنىڭ مэترى ا.اشىموۆتىڭ 80 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنا...

Толығырақ >