ۆيدەو

جاسىنداي جارق ەتكەن جاس عۇمىر/ۆيدەو/

م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ اكتريساسى ناز قۇرمانعازىقىزى جەكەنوۆا 39 جاسىنا قاراعان شاعىندا اۋىر ناۋقاستان دۋنيە سالدى.ناز قۇرمانعازىقىزى جەكەنوۆا 1979 جىلى الماتى ...

Толығырақ >

م.اۋەزوۆ تەاترى ەلىمىزدىڭ تەاتر تاريحىندا تۇڭعىش رەت اۆينьون فەستيۆالىنە قاتىساد...

م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترى ەلىمىزدىڭ تەاتر تاريحىندا تۇڭعىش رەت اۆينьون فەستيۆالىنە قاتىسادى....

Толығырақ >

ماحامبەت اتىنداعى اتىراۋ وبلىستىق اكادەميяلىق قازاق دراما تەاترىنىڭ گاسترولьدىك ...

م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىندا رۋحاني استانامىز - الماتىعا ەلىمىزدىڭ ۋلكەن ونەر وردالارىنىڭ بىرى, جاقىندا «اكادەميяلىق» اتاعىن العان ماحامبەت اتىنداعى اتىراۋ وبلىستىق ...

Толығырақ >