سابيت ورازباەۆ

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى
ورازباەۆ سابيت قوڭىربايۇلى, قازاقستاننىڭ حالىق ارتيسى, مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى, «ەڭبەك قىزىل تۋ», «پاراسات», «وتان», 1-دارەجەلى «دوستىق»  وردەندەرىنىڭ, «مادەنيەت ۋزدىگى» توسبەلگىسىنىڭ يەگەرى.

1936 ج. وڭتۋستىك قازاقستان وبلىسى ارىس اۋدانىندا دۋنيەگە كەلدى.

1955-1959 جىلدارى  قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۇلتتىق كونسەرۆاتوريяسىنىڭ تەاتر فاكۋلьتەتىندە وقىپ, اكتەرلىك ماماندىق الىپ شىقتى.

1960 جىلدان م. اۋەزوۆ تەاترىندا ەڭبەك ەتەدى.

العاشىندا نەگىزىنەن كومەديя جانرىندا,  ق. مۇحامەدجانوۆتىڭ «بولتىرىك بورىك استىندا», «قۇداعي كەلىپتى», ق. شاڭعىتباەۆ پەن ق.بايسەيىتوۆتىڭ «بەۋ, قىزدار-اي!» سپەكتاكلьدەرىندە جارقىرادى. وسى ساحناداعى جارتى عاسىردان اسا شىعارماشىلىق ومىرىندە  قازاق جانە الەم كلاسسيكاسى, قازىرگى زامان دراماتۋرگيяسىنان جۋزگە تارتا  ساحنالىق كەيىپكەر سومدادى. ولاردىڭ ۋزدىكتەرى قاتارىندا ع. مۋسىرەپوۆتىڭ «قوزى كورپەش-باяن سۇلۋىنداعى» جانتىق, ا. تاجىباەۆتىڭ «مايراسىنداعى» دۋربىت, ز. شاشكيننىڭ «جاяۋ مۇساسىنداعى» جاяۋ مۇسا, ا. وستروۆسكييدىڭ «جازىقسىز ايىپتىلارداعى» مۋروۆ, ق. مۇحامەدجانوۆ, ش. ايتماتوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» يسابەك, و. بودىقوۆتىڭ «دالا تۇتقىنىنداعى» دوستوەۆسكيي,  ت. احتانوۆتىڭ «انتىنداعى» ابىلحايىر حان, ن. گوگولьدىڭ «رەۆيزورىنداعى» دۋانباسى, ا. نۇرپەيىسوۆتىڭ «قان مەن تەرىندەگى» سۋيەۋ, ا. تارازيدىڭ «جولى بولعىش جىگىتىندەگى» اسان, د. يسابەكوۆتىڭ «تىنىشتىق كۋزەتشىسىندەگى» دەمەسىن, Чەحوۆتىڭ «سۋيىكتى مەنىڭ اعاتايىمىنداعى» سەرەبرяكوۆ, ت.ب. سيяقتى بىرىنە-بىرى ۇقسامايتىن كەسەك كەيىپكەرلەر بار.

كورنەكتى اكتەردىڭ تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ساحنا ونەرىن دامىتۋداعى ەڭبەگى ۋلكەن. بۇل كەزەڭدە ول جاساعان كۋردەلى بەينەلەر قاتارىندا ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «تورت تاقتا-جايناماز» دراما-ديالوگىنداعى ابدىناسىم شال, د. يسابەكوۆتىڭ «ەسكى ۋيدەگى ەكى كەزدەسۋىندەگى» ايتورە, ب. مۇقايدىڭ «ومىرزاяسىنداعى» الي, قىرعىز دراماتۋرگى م. عاپاروۆتىڭ «تۇزدى شولىندەگى» پرەزيدەنت, ك. اشيردىڭ «قابىل – ادام اتا پەرزەنتىندەگى» ىبىلىس, م. بايسەركەنوۆتىڭ «ابىلايحاننىڭ اقىرعى كۋندەرىندەگى»  بۇقار جىراۋ, ف. بۋلяكوۆتىڭ «وتىز ۇلىڭ بولعانشاسىنداعى» ابدۋللا جانە قىرعىز دراماتۋرگى ب. جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك جۋرەك اۋىرتپاي…» دراماسىنداعى باستى كەيىپكەر قاريя سىندى بىر-بىرىنە ۇقسامايتىن, جان دۋنيە دراماتيزمى كۋشتى كەيىپكەرلەرىن جۋرەگىندە زاماننىڭ دەرتى بار الەۋمەتتىك تيپ دەڭگەيىنە كوتەردى.

حالىقتىق ونەر باستاۋىنان قانىپ ىشكەن ونەرپاز, انشى, سازگەردىڭ اندەرى دە حالىق اراسىنا كەڭ تاراعان. جانە بۇل ونەرى م. اۋەزوۆتىڭ «اباي» تراگەديяسىنداعى ماعاۋيя, ز. شاشكيننىڭ «جاяۋ مۇساسىنداعى» مۇسا, ش. ايتماتوۆتىڭ «انا-جەر-اناسىنداعى» مايسالبەك رولьدەرىندە كەزەڭ-كەزەڭىمەن جارقىراي كورىندى.

ونەردەگى جەمىستى ەڭبەگى لايىقتى باعاسىن الىپ, ول 1976 جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق ارتيسى (1976), قر مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (1994), سونداي-اق وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك  سىڭىرگەن ارتيسى (1994) اتاقتارىنا يە بولدى.