راحيلяم ماشۋروۆا

ماشۋروۆا راحيلяم ابدراحمانقىزى, قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ارتيسى, «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى.

1946 ج. الماتىدا دۋنيەگە كەلدى. مەملەكەتتىك قۇرمانعازى اتىنداعى كونسەرۆاتوريяنىڭ تەاتر فاكۋلьتەتىنىڭ اكتەرلىك بولىمىن بىتىردى.

1968 ج. م. اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ اكتەرلىك توبىنا قابىلدانعان, سودان بەرگى شىعارماشىلىق عۇمىرى وسى قارا شاڭىراقپەن تىعىز بايلانىستى. قارا شاڭىراق ساحناسىنداعى تۇساۋكەسەرى ا. تاجىباەۆتىڭ «مايراسىنداعى» (رەج. ب. وماروۆ) ايبارشا رولى. سودان بەرى تەاتر ساحناسىندا 70-تەن اسا رولь ورىندادى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م. اۋەزوۆتىڭ «ايمان-شولپانىندا» شولپان, «قارا قىپشاق قوبىلاندىسىندا» كۋنىكەي (رەج. ا. مامبەتوۆ), ش. ايتماتوۆتىڭ «انا-جەر-اناسىندا» اليمان (رەج. ا .مامبەتوۆ, اۋد. ق. مۇحامەدجانوۆ), ق. امانجولوۆتىڭ «دوسىمنىڭ ۋيلەنۋىندە» مامپاسي (رەج. ج .وماروۆ), ق. مۇحامەدجانوۆتىڭ «بولتىرىك بورىك استىندا» كومەديяسىندا (رەج. ا. مامبەتوۆ) مارفۋعا, د. فايزيدىڭ «باشماعىمىندا» (رەج. ا. پاشكوۆ) سارۋار, يران-عايىپتىڭ «شىڭعىسحانىندا» ەسۋي, ا. تاسىمبەكوۆ, ق. ىسقاقتىڭ «كەبەنەك كيگەن ارۋلارىندا» حەليчەم (رەج. ب. اتاباەۆ), ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «كەگىندە» شۇعا (رەج. ا. راحيموۆ), ب. مۇقايدىڭ «ومىرزاяسىندا» يرما (رەج. ق. سۋگىربەكوۆ), ا. امزەەۆتىڭ «قاراكەمپىرىندە» قالي (رەج. ە. وباەۆ), س. بالعاباەۆتىڭ «ساعىنىش پەن ەلەسىندە» انار, ت. مامەسەيىتتىڭ «باكەي قىزىندا» جامال (رەج. ا. راحيموۆ), ت. جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» (رەج. ا. كاكىشەۆا) كەمپىر, م. اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» (رەج. ە. وباەۆ) زەينەپ اقىن ت.ب.

الەمدىك دراماتۋرگيяدا: شەكسپيردىڭ «ۋليي سەزارىندە» (رەج. ق. جەتپىسباەۆ) پورسيя, ف. Эرۆەنىڭ «تۋلكى بيكەشىندە» (اۋد. س. شايمەردەنوۆ, رەج. ا. مامبەتوۆ) دەنيزا, م. بۋلگاكوۆتىڭ «جەندەتتەرىندە» («مولьەر», اۋد. ا. سۋلەيمەنوۆ, رەج. ۆ. ماجۋرين,) ارماندا بەجار, ا. Чەحوۆتىڭ «سۋيىكتى مەنىڭ اعاتايىمىندا» («ۆانя اعاي», اۋد. ا. كەكىلباەۆ, رەج. ا. مامبەتوۆ) سونя, ە. زامяتيننىڭ «ەدىل پاتشاسىندا» («اتتيلا», اۋد .ا. بوپەجانوۆا, رەج. ۋ. كونەنكين,) ەدىلدىڭ بايبىشەسى كىرەۋكە, گوگولьدىڭ «پاراسىندا» («رەۆيزور», رەج. ە. وباەۆ, اۋد. م. اۋەزوۆ) اننا اندرەەۆنا ت.ب.

اباي اتىنداعى اكادەميяلىق وپەرا جانە بالەت تەاترىنا ونەگگەردىڭ «جاننا د’ارك» وپەراسىنداعى جاننا د’ ارك رولىنە شاقىرىلىپ, ازاتتىق جانە وتانشىلدىق يدەяسىمەن رۋحتانعان باتىر قىزدىڭ بەينەسىن ساتتى شىعاردى.

كينورولьدەرى:

«قاسقىردىڭ قاسىرەتىندە» (ش. ايتماتوۆتىڭ «جانپيدا» رومانى بويىنشا, «قىرعىزفيلьم», رەج. سادىرباەۆ) گۋلىمحان, «نازۋگۋمدا» («وزبەكتەلەفيلьم», رەج. ا. قاسىموۆ) ايىمحان, «قازاقى وقيعاداعى» (رەج. د. ماناباي, «قازاقفيلьم») مارجان ت.ب.

ونەر اكادەميяسىنىڭ وقۋ تەاترىندا قويعان سپەكتاكلьدەرى:

ا. Чەحوۆتىڭ «ۇسىنىس», د.فايزيدىڭ «باشماعىم», م.اۋەزوۆتىڭ «ەڭلىك-كەبەك», ە. برۋسيلوۆسكيي, ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەك», ف.Эرۆەنىڭ «تۋلكى بيكەش», م. تولەباەۆتىڭ «بىرجان-سارا», موسارت, بومارشەنىڭ «فيگارونىڭ ۋيلەنۋى», س. الەكسيەۆيчتىڭ «ماماندىعى: وتاندى قورعاۋشىلار», «تاعدىر» (شاكارىم مەن م.اۋەزوۆ تۋىندىلارى جەلىسىمەن) ت.ب. قويىلىمداردى قويعان.

ر.ماشۋروۆا ۇلاعاتتى ۇستاز, پروفەسسور, قر بىلىم بەرۋ ىسىنىڭ ۋزدىگى. 1975 جىلدان بەرى  ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەميяسىندا دارىس وقىپ, شاكىرتتەر تاربيەلەپ كەلەدى. 

قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ارتيسى (1991), دوسەنت (1997), قر بىلىم بەرۋ ىسىنىڭ ۋزدىگى (1998), پروفەسسور (2005), «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى (2005), قر بىلىم بەرۋ ىسىنىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى (2009), “پاراسات” وردەنىنىڭ يەگەرى (2015).