بەكەت رايىمبەك نۇرلانۇلى

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

1995 ج. بقو, سىرىم اۋدانى, اباي اۋىلىندا دۋنيەگە كەلگەن.

2010-2014جج. «اتيسوباتىس قازاقستان اكادەميяلىق كوللەدجىندە وقىپ, اعىلشىن تىلىنىڭ اۋدارماشىسى» ماماندىعى بويىنشا تامامدادى.

2014ج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەميяسىندا «دراما تەاتر جانە كينو ارتيسى» ماماندىعى بويىنشا وقۋىن جالعاستىرۋدا. 

2018 ج. م.اۋەزوۆ تەاترىنىڭ اكتەرلىك قۇرامىنا قابىلداندى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى: تەاتر قويىلىمدارىنداعى كوپشىلىك ساحناسىندا