ساяت مەرەكەۇلى

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

مەرەكەۇلى ساяت, قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى, «ەرەن ەڭبەگى ۋشىن» مەدالىنىڭ يەگەرى.

1951 ج. تالدىقورعان وبلىسى اقسۋ اۋدانى العاباس كولحوزىندا دۋنيەگە كەلگەن.

1978 ج. ماسكەۋدىڭ شەپكين اتىنداعى تەاتر ۋчيليشەسىن كينو جانە دراما اكتەرى ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.

1987 ج. باستاپ م.اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاتردا ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا»  اباي, تاكەجان  (رەج. ا.مامبەتوۆ),  ورازباي  (رەج.ە.وباەۆ), «ەڭلىك-كەبەگىندە» قارامەندە (رەج. ح.امىر-تەمىر), «دوس-بەدەل دوستا» تاريح (رەج. ق.جەتپىسباەۆ), «قاراگوزدە» سىرىم (رەج.ج.ەسەنبەكوۆ), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قوزى كورپەش-باяن سۇلۋىندا» قاراباي (رەج.ا.مامبەتوۆ), ت.احتانوۆتىڭ «جوعالعان دوسىندا» مىرزاحمەت (رەج.ا.مامبەتوۆ), م.اۋەزوۆتىڭ «قيلى زامانىندا»  اۋباكىر, راحىمباي, ۇزاق باتىر (ساحنالىق نۇسقاسى. ن.ورازالين, رەج. ا.راحيموۆ), س.بالعاباەۆتىڭ    «تويدان قايتقان قازاقتارىندا» قوشقارباي (رەج. ا.راحيموۆ), «عاشىقسىز عاسىرىندا» قايىرباي (رەج. ا.راحيموۆ), ب.ريموۆانىڭ  «قوس مۇڭلىعىندا»  اقات (رەج. ب.اتاباەۆ), شاحيماردەننىڭ «توميريسىندەگى» پارسى پاتشاسى كير (رەج. ت.ال-تارازي), س.تورايعىروۆتىڭ «قامار سۇلۋىندا» نۇرىم, (رەج. ا.راحيموۆ), ى.ەسەنبەرليننىڭ «عاشىقتارىندا» شەرۋباي (رەج. ق.سۋگىربەكوۆ), يران-عايىپتىڭ «مەن ىشپەگەن ۋ بار ما?» سپەكتاكلىندە  ورازباي (رەج. ا.اشىموۆ, و.كەنەباەۆ), ب.ريموۆا, ب.اتاباەۆتىڭ «اباي دەسەمىندەگى…» اباي (رەج. ب.اتاباەۆ), ش.قۇسايىنوۆتىڭ «ۋكىلى ىبىرايىندا» اقان سەرى (رەج. ب.اتاباەۆ), ا.سۋلەيمەنوۆتىڭ «تورت تاقتا – جاينامازىندا» رايفين, «جەتىنشى پالاتاسىندا" سكوپ, «قىزداي جەسىر – شتات قىسقارتۋىندا» ساتوۆ (رەج. ا.راحيموۆ), ج.ايماۋىتوۆتىڭ «اقبىلەگىندە» اۆتور  (رەج. ا.اشىموۆ), ا.كەكىلباەۆتىڭ «ابىلاي حانىندا» جومارت (رەج. ب.اتاباەۆ), س.جۋنىسوۆتىڭ «كەمەڭگەرلەر مەن كولەڭكەلەرىندە» م.اۋەزوۆ (ا.مامبەتوۆ), «ولىاراسىندا» جاقاي تايشيەۆ (رەج.ج.ەسەنبەكوۆ), ا.ىسقاق, ا.تارازيدىڭ «الاتاۋ سىندى الىبىمدا» ج.جاباەۆ (رەج.ق.سۋگىربەكوۆ), ق.مۇحامەدجانوۆ, ش.ايتماتوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» دوسبەرگەن (رەج. و.كەنەباەۆ), س.مۇقانوۆتىڭ «مولدىر ماحابباتىندا» جاقىپبەك (رەج. ا.راحيموۆ), س.بالعاباەۆتىڭ «ساعىنىش پەن ەلەسىندە» حايرەتدين (رەج.ا.راحيموۆ), ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» جالعاسبەك (رەج. ە.وباەۆ),  ن.ورازاليننىڭ «شىراق جانعان تۋنىندە» كورشى (رەج.ن.جاقىپباي), قولعانات مۇراتتىڭ «باقىت كىلتى» دراماسىندا ەلەس (رەج. ە.وباەۆ), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەگىندە» سىرلىباي (رەج.ە.نۇرسۇلتان) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا – شەكسپيردىڭ «كوريولانىندا» كومينيي (اۋد. ا.كەكىلباەۆ, رەج. ا.مامبەتوۆ), «ۋليي سەزارىندە» پۋبليي, ۆاررون  (اۋد. ا.كەكىلباەۆ, رەج. ق.جەتپىسباەۆ), «اساۋعا-تۇساۋىندا» باپتيستا (رەج. ا.مامبەتوۆ), ت.مۋرودتىڭ «ات جىلاعان تۋنىندە» زيяبەك (رەج.و.ساليموۆ), ميرزاگيتوۆتىڭ «قارا جاяۋىندا» ماحمۋد (رەج. ق.جەتپىسباەۆ), ي.ۆوۆنяنكونىڭ «اپاتىندا» اسان (رەج. ا.راحيموۆ), يران-عايىپتىڭ «ەستايدىڭ قورلانىندا» اقساقال (رەج. ب.اتاباەۆ), ە.زامяتيننىڭ «ەدىل پاتشا» تاريحي دراماسىندا ەدىگەن (اۋد. ا.بوپەجانوۆا, رەج. ۋ.كونەنكين), ش.ايتماتوۆتىڭ «انا-جەر-اناسىندا» جەكشەنقۇل, پرەدسەداتەلь, قاسىم, (رەج. ا.مامبەتوۆ), «عاسىردان دا ۇزاق كۋنىندە» رەۆيزور, ەدىلباي (اۋد. ش.مۇرتازا, رەج.ا.مامبەتوۆ), ج.مولьەردىڭ «اقىماق بولعان باسىم-ايىندا!» سوتانۆيلь (اۋد. ا.سۋلەيمەنوۆ, رەج. ا.راحيموۆ), م.كارىمنىڭ «اي تۇتىلعان تۋنىندە» دارۋىش («كۋناھار», اۋد. ا.كەكىلباەۆ, رەج. و.كەنەباي), سوفوكلدىڭ «Эديپ پاتشاسىندا» حور (اۋد. ح.ەرعاليەۆ, رەج. ا.مامبەتوۆ), ن.گوگولьدىڭ «پاراسىندا» زەملяنيكا (رەج. ە.وباەۆ), گ.دجوۆانينيدىڭ «رەنالьدو شىقتى مايدانعا» رەنالьدو (رەج. ۆ.سميرنوۆ) ت.ب

كينورولьدەرى:

«ماحاببات بەكەتى» – مەكتەپ ديرەكتورى (رەج. ت.تەمەنوۆ), «ساردار» – حانگەلدى (رەج. ب.قالىمبەتوۆ, 2002),  «بىرجان سال» – نۇرجان (رەج. د.جولجاقسىنوۆ, 2009), «رەپورتاج يز كامەرى» – سۋدья (رەج. ت.تەمەنوۆ), «ماحاببات جاعالاۋى» – اكە (رەج. م.بيدوسوۆ), «قاروي» – اۋىل تۇرعىنى, «اۋىلىم-انىم» – جانكۋيەر (س.قۇرمانبەكوۆ), «باقسى» – اۆتوريتەت (رەج. گ.وماروۆا), «پرىجوك افالينى» – اكە (رەج. Э.ورازباەۆ), «ماحامبەت» – شارۋا (رەج. س.تاۋەكەلوۆ), «بايقوڭىر» – اۋىلباسى (رەج. ف.حەلьمەر), «استانا – جۋرەگىم مەنىڭ» – اكە (رەج. ە.كونчالوۆسكيي), «مىڭ بالا» – بولاتحان (رەج. ا.ساتاەۆ), «قارسى تەكسەرۋ» – قاريя (رەج. د.قوجاحان), «الدار كوسە» – ساقمىرباي (رەج. د. ماحامەتدينوۆ) ت.ب.

تەاتردىڭ داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىنىڭ بىرنەشە مارتە جۋلدەگەرى.

قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2010), «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل» مەدالى (2016).