گۋلنار جاقىپوۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

جاقىپوۆا گۋلنار حابيقىزى, قازاقستاننىڭ حالىق ارتيسى, «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى.

باتىس قازاقستان وبلىسى ورال قالاسىندا دۋنيەگە كەلگەن.

1974 ج. ورال وبلىسى كازتالوۆ اۋدانىنداعى ورىس ورتا مەكتەبى جانە بالالار مۋزىكالىق مەكتەبىن اяقتاعان.

1974-1978 جج. الماتىداعى قۇرمانعازى اتىنداعى ونەر ينستيتۋتى تەاتر فاكۋلьتەتىنىڭ اكتەرلىك بولىمىن وقىپ-بىتىردى.

1974-1993 جج. گۋرьەۆ وبلىستىق دراما تەاترىندا, 1993-2001 جج. باتىس قازاقستان وبلىستىق دراما تەاترىندا جۇمىس ىستەگەن.

2001 ج. باستاپ  م. اۋەزوۆ اتىنداعى دراما تەاترىندا قىزمەت ەتەدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا– ع. مۋسىرەپوۆتىڭ «قوزى كورپەش-باяن سۇلۋ» سپەكتاكلىندەگى باяن (رەج. مەن دون ۋك), «ماحاببات داستانىندا» ماقپال (رەج. ق. سۋگىربەكوۆ), م. اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» قارلىعاش (رەج. ا. مامبەتوۆ), م. اۋەزوۆتىڭ «قاراگوزىندە» مورجان (رەج. ب. اتاباەۆ), «ايمان-شولپانىندا» تەڭگە (رەج. ە. وباەۆ), د. يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» قاماجاي (رەج. ب. وماروۆ), ا. ورازبەكوۆتىڭ «الما اعاشىندا» اليя, ي. ساپاربايدىڭ «سىعان سەرەناداسىندا» بارونەسسا (رەج. ە. وباەۆ, ت. ارالباي), ە. جۋاسبەكتىڭ «كۋلەمىز بە, جىلايمىز با?!.» كومەديяسىندا اپا (رەج. م. احمانوۆ), ت. نۇرماعانبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» انا (رەج. ە. وباەۆ), س.اسىلبەكۇلىنىڭ «يمپەريяداعى» كەشىندە» نۇرسۇلۋ (رەج. ا. كاكىشەۆا), قولعانات مۇراتتىڭ «باقىت كىلتى» دراماسىندا مارۋسя (رەج. ە.وباەۆ), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» تۋرىك كەمپىر (رەج. ا.كاكىشەۆا) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا  ۋ. شەكسپيردىڭ «اساۋعا-تۇساۋىندا» كاتارينا (رەج. ب. وماروۆ), ۋ. شەكسپيردىڭ «رومەو مەن دجۋلьەتتاسىندا» سۋت انا (رەج. و. ساليموۆ), ۆولوديننىڭ «ەكى جەبەسىندە» باقا (رەج. Ч. زۋلحاشەۆ), م. كاورۋدىڭ «شىعىستاعى بىر بەيباعىندا» كەي (رەج. مەن دون ۋك), ش. باشبەكوۆتىڭ «شويىن قاتىنىندا» عالامات (رەج. ە. جىلقىشىنوۆ), گ .گوريننىڭ «اتىڭ شىقپاسا…» Эريتا («زابىتь گەروستراتا», رەج. ا. ورازبەكوۆ), م. زادورنوۆتىڭ «كۋيەۋىڭىزدى ساتىڭىزشىسىندا» ەلەنا (رەج. و. كەنەباەۆ), گ. گاۋپتماننىڭ «ىمىرتتاعى ماحابباتىندا» پاولا كلوتيلьدا (رەج. ر. اندرياسяن), ف. بۋلяكوۆتىڭ  «وتىز ۇلىڭ بولعانشاسىندا» اقليما (رەج. ا. راحيموۆ), ت. جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» كىندىك شەشە (رەج. ا. كاكىشەۆا) ت.ب

كينورولьدەرى:

«قوزى كورپەش-باяن سۇلۋ» (رەج. ا. اشىموۆ) – كۋنەكەي, «اقسۇڭقار» (رەج. م. بيدوسوۆ) – بايبىشە.

تەلەباعدارلامالاردا:

«حابار» تەلەارناسىنداعى «ابۆگدەيكا», «7» تەلەارناداعى «جار-جار» باعدارلامالارىنا بەلسەندى قاتىستى. «قازاقستان» تەلەارناسىندا «اينالايىن» سەريالىندا قۇداعي, «ەل ارنا» ارناسىنداعى «اسەل جانە ونىڭ دوستارى» سەريالىندا ايەل رولьدەرىن ورىندادى.

قازاقستاننىڭ حالىق ارتيسى (1998).

«قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى (2013).