مۇرات نۇراسىلوۆ

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

نۇراسىلوۆ مۇرات, قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى.

1949 ج. تالدىقورعان وبلىسى قاپال اۋدانى قوڭىر اۋىلىندا دۋنيەگە كەلگەن.

1980 ج. الماتى تەاتر جانە كوركەمسۋرەت ينستيتۋتىن بىتىرگەننەن بەرى م. اۋەزوۆ اتىنداعى دراما تەاترىنىڭ اكتەرلىك قۇرامىندا.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «سيتۋاسيяلار» تريپتيحىندە «تورت تاقتا – جايناماز»  رايسوبەس, «جەتىنشى پالاتا» ورىكوۆ, «قىزداي جەسىر–شتات قىسقارتۋىندا" احانوۆ (رەج. ا. راحيموۆ), ق. مىرزاليەۆتىڭ «تۋرت, سايتانىم, تۋرتىندە» الدار كوسە, ا. كەكىلباەۆتىڭ «ابىلاي حانىندا» ويرات ەلشىسى (رەج. ب. اتاباەۆ), س. بالعاباەۆتىڭ «تويدان قايتقان قازاقتارىندا» اساي مۋسەەۆيч, م. اۋەزوۆتىڭ «قيلى زامانىندا» نۋكە  (رەج. ا. راحيموۆ), م. اۋەزوۆتىڭ «ەڭلىك – كەبەگىندە» كەمباي (رەج. ح. امىر-تەمىر), «ابايىندا» سىرتتان (رەج. ە. وباەۆ), ى. ەسەنبەرليننىڭ «عاشىقتارىندا» شەرۋباي (رەج. ق. سۋگىربەكوۆ), م. عاپاروۆتىڭ «تۇزدى شولىندە» قاراەۆ (رەج. ت. ال-تارازي), س. تورايعىروۆتىڭ «قامار سۇلۋىندا» جۇماباي (رەج. ا. راحيموۆ), ر. مۇقانوۆانىڭ «ماڭگىلىك بالا-بەينەسىندە» شۇلعاۋباي (رەج. ب. اتاباەۆ), و. بورانباەۆتىڭ «اڭگۋدىگىندە» باسقارما (رەج. و. كەنەباەۆ), ا. راحيموۆتىڭ «قىلمىسكەرگە كۋالىگىندە» اكىم (رەج. ا. راحيموۆ), د. يسابەكوۆتىڭ «مۇراگەرلەرىندە» كوميسسيя مۋشەسى (رەج. و. كەنەباەۆ), م.ماقاتاەۆتىڭ «اقىن… پەرىشتە… ماحابباتىندا» جانتورسىق (رەج. ا. راحيموۆ), ت. نۇرماعانبەتوۆتىڭ «قوجاناسىر تىرى ەكەنىندە» ساقبورى (رەج. و. كەنەباەۆ), ت. مامەسەيىتتىڭ «باكەي قىزىندا» بالتاباي (رەج. ا. راحيموۆ), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» اۋىلباسى (رەج. ا. كاكىشەۆا) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:   شەكسپيردىڭ «كوريولانىندا» سيسينيي (اۋد. ا. كەكىلباەۆ, رەج. ا. مامبەتوۆ), م. كارىمنىڭ «كۋناھارىندا» اقساقال (رەج. و. كەنەباەۆ), ش. ايتماتوۆتىڭ «عاسىردان دا ۇزاق كۋن» رومانى بويىنشا قويىلعان سپەكتاكلьدەگى كۋيەۋ بالا مۇرات (رەج. ا. مامبەتوۆ), ك. گوسسيدىڭ «تۋراندوت حانشايىمىندا» باراح (رەج. ت. ال-تارازي), س. ۆاننۋستىڭ «سۇلتان بولسام ەگەر مەنىن دە…» جانالعىش (رەج. ت. ال-تارازي), ۆ. پوكروۆسكييدىڭ «جۋاستان-جۋانىندا» جورابەك (رەج. ن. تۇتوۆ), ە. زامяتيننىڭ «ەدىل پاتشاسىندا» سەناتور ماكسيمين (اۋد. ا. بوپەجانوۆا, رەج. ۋ. كونەنكين) ت.ب.

 كينورولьدەرى:

«ورنەك» – زووتەحنيك جاراس (رەج. ا. الپيەۆ), «جانسەبىل» – نكۆد ادامى (رەج. ا. شاجىمباەۆ), «ماحامبەت» – بي (رەج. س. تاۋەكەلوۆ), «اۋىلىم – انىم» اۋىلتۇرعىنى (رەج. س. قۇرمانبەكوۆ), «بايقوڭىر» – اتا (رەج. ف. حەلьمەر);  تەلەسەريالداردا: «قاراشەگىرتكە» – مارگونىڭ جۇبايى,  «قۇرداستار» – ۆەتتەحنيك,  «اينالايىن» – اۋىل تۇرعىنى ت.ب. 

اكتەردىڭ دۋبلяجدا جەمىستى ەڭبەك ەتىپ جۋرگەنىن دە ايتۋ شارت.

تەاتردىڭ داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىنىڭ  بىرنەشە مارتە جۋلدەگەرى.

قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2006).

«قر تاۋەلسىزدىگىنە 10 جىل» مەرەكەلىك مەدالىنىڭ يەگەرى (2001).