داناگۋل تەمىرسۇلتانوۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

تەمىرسۇلتانوۆا داناگۋل  قايىرساپاقىزى, قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى.

باتىس قازاقستان وبلىسى كازتالوۆ اۋدانىندا دۋنيەگە كەلگەن.

1987 ج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى تەاتر جانە كوركەمسۋرەت ينستيتۋتىنىڭ تەاتر فاكۋلьتەتى اكتەرلىك بولىمىن بىتىرگەن سوڭ,  جولدامامەن م.اۋەزوۆ تەاترىنا كەلدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:  م.اۋەزوۆتىڭ «قاراگوزىندە» قاراگوز, «ايمان-شولپانىندا» ايمان (رەج. ە.وباەۆ),  «ابايىندا» قارلىعاش (رەج. ە. وباەۆ), ا. كەكىلباەۆتىڭ «ابىلاي حانىندا» توپىش (رەج. ب. اتاباەۆ),  ر.مۇقانوۆانىڭ «ماڭگىلىك بالا بەينەسىندە» لايلا (رەج. ب. اتاباەۆ), ب.مۇقايدىڭ «توяت تۋنىندە» پەريزات, «سەرگەلدەڭ بولعان سەرىلەرىندە» ايجان (رەج. و.كەنەباەۆ), ە.امانشاەۆتىڭ  «ۋزىلگەن بەسىك جىرىندا» الماگۋل, م. ماقاتاەۆتىڭ «قوش, ماحابباتىندا!» زاعىش, ب.ريموۆانىڭ «قوس مۇڭلىعىندا» سامال, ت. نۇرماعانبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» زيرا (رەج. ە.وباەۆ), ا.اقپانبەتۇلىنىڭ «دۋنيە-دۋمانىنداعى» ايمان (رەج. ق.سۋگىربەكوۆ), شاحيماردەننىڭ «توميريسىندەگى» اماگا (رەج. ت. ال-تارازي), د. يسابەكوۆتىڭ «اكتريساسىندا» ايگۋل (ن.جۇمانيяزوۆ), ق.مۇحامەدجانوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» گۋلجان (رەج. و.كەنەباەۆ),  د.يسابەكوۆتىڭ «مۇراگەرلەرىندە» سىزعانوۆا (رەج. و.كەنەباەۆ), ە.جۋاسبەكتىڭ «كۋلەمىز بە, جىلايمىز با?..» كومەديяسىندا اپا (رەج. م.احمانوۆ), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» اۋىلباسىنىڭ ايەلى (رەج. ا. كاكىشەۆا)  ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:  ب.توماستىڭ  «مەن سىزدىڭ اپكەڭىزبىنىندە» Эللا, س.احمادتىڭ «كەلىندەر كوتەرىلىسىندە» نيگورا, ا.Чەحوۆتىڭ «شاعالاسىندا» زارەчناя, مولьەردىڭ «اقىماق بولعان باسىم-ايىندا» انجەليكا, گ.گاۋپتماننىڭ «ىمىرتتاعى ماحابباتىندا» وتتيليя (رەج. ر.اندرياسяن), ت.مۋرودتىڭ «ات جىلاعان تۋنىندەگى» ماماسۇلۋ, گ.گوريننىڭ «اتىڭ شىقپاساسىندا…» كلەمەنتينا, ب.جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك جۋرەك اۋىرتپايىندا»  كەلىن (رەج. ە.وباەۆ), ۋ.عادجىبەكوۆتىڭ «ارشىن مال الانىندا» اسيя (رەج. ت.ال-تارازي), ا.Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» ولьگا  (اۋد. ا.بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا.كاكىشەۆا) ت.ب.

كينورولьدەرى:

«اقساقالعا ارنالعان جارىس», «بۇعى-ادام», «اسۋ», «شەگىرتكە» كينوفيلьمدەرىندە باستى رولьدەرگە جانە «ەڭلىك-كەبەك» بەينەفيلьمىندە ەڭلىك رولىنە تۋستى.

1987 ج. بەرى «تاماشادا», كەيىنىرەك وزى قۇرىسقان «اققۋ-گاككۋ» ويىن-ساۋىق وتاۋىندا الەۋمەتتىك-قوعامدىق وتكىر ازىلدەرىمەن كوپشىلىكتىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ كەلەدى.

قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2008).

«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل» مەدالى (2016).