جولامان امىروۆ

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

.امىروۆ  جولامان, اكتەر, قازاقستاننىڭ «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى.

1957 ج. الماتى وبلىسى رايىمبەك اۋدانىنىڭ كولسايىندا دۋنيەگە كەلدى.

1978-1980 ج ج. رەسپۋبليكالىق سيرك جانە ونەر ستۋديяسىنىڭ دومبىرا فاكۋلьتەتىندە پروفەسسور قۇبىش مۇحيتوۆتىڭ كلاسىن بىتىرىپ شىقتى.

1984-1986 ج ج. م. اۋەزوۆ اتىنداعى دراما تەاترى جانىنداعى اكتەرلىك ستۋديяنى بىتىرىپ, تەاترعا جۇمىسقا قابىلداندى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ن. ابۋتاليەۆتىڭ «وتتىڭ, دۋنيە…» سپەكتاكلىندە ماحامبەت (رەج. ا.راحيموۆ), ش.قۇسايىنوۆتىڭ «الدار كوسەسىندە»  الدار كوسە (رەج. ا. مامبەتوۆ), م. اۋەزوۆتىڭ «قوبىلاندىسىندا»  اققوزى, «قاراگوزىندە»  دۋلات جانە جارىلعاپ (رەج. ا.مامبەتوۆ), ە.دومباەۆتىڭ «جەلىككەن جەڭگەيلەرىندە» تولەگەن, ا. كەكىلباەۆتىڭ «ابىلاي حانىندا» تويسارى (رەج. ب.اتاباەۆ), د.يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» قابەن جانە سۇلتان (رەج. ب. وماروۆ), م. اۋەزوۆتىڭ «ايمان-شولپانىندا»  جانتىق (رەج. ە.وباەۆ), س.مۇقانوۆتىڭ «مولدىر ماحابباتىندا» ماۋىتباەۆ (رەج. ا.راحيموۆ), ي. ساپارباەۆتىڭ «سىعان سەرەناداسىندا»  بارون (رەج. ە. وباەۆ, ت.ارالباي), ق.ىسقاق پەن شاحيماردەننىڭ «قازاقتارىندا»  ورتا جۋز بيى (رەج. ت. ال-تارازي), ت. نۇرماعانبەتوۆتىڭ «بەس بويداققا بىر تويىندا»  ناربول (رەج. ا.راحيموۆ), شاحيماردەننىڭ «توميريسىندە» مورت (رەج. ت.ال-تارازي), ب. مۇقايدىڭ «ومىرزاяسىندا» ناپولەون, س.تورايعىروۆتىڭ «قامار سۇلۋىندا» باقسى (رەج. ا.راحيموۆ), م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» نارىمبەت (رەج. ە.وباەۆ), «قيلى زامانىندا» تۋنقاتار (ساحنالىق نۇسقاسى:ن.ورازالين, رەج. ا.راحيموۆ), ي.ساپاربايدىڭ «قىز مۇڭىندا» گەنەرال (رەج. ە.وباەۆ, ت.ارالباي), قولعانات مۇراتتىڭ «باقىت كىلتى» دراماسىندا جىندى (رەج. ە.وباەۆ), ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «اداسقاق» دراما-ديالوگىندا پاڭ نۇرماعانبەت (رەج. ا. راحيموۆ) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ۋ. شەكسپيردىڭ «اساۋعا-تۇساۋىندا» گرەميو (رەج. ا.مامبەتوۆ), مولьەردىڭ «اقىماق بولعان باسىم-اي» كومەديяسىندا  سوتانۆيلь (رەج. ا. راحيموۆ), گ. گاۋپتماننىڭ «ىمىرتتاعى ماحابباتىندا»  پاستەر (رەج. ر.اندرياسяن), ن. حيكمەتتىڭ «فارحاد-شىرىنىندا» جۇلدىزشى (رەج. ا. اشىموۆ), ە. ۋاحيتوۆتىڭ «قۇدالارىندا»  مومىن (رەج. ا.راحيموۆ), ت. مۋرودتىڭ «ات جىلاعان تۋنىندە» جىراۋ (رەج. و.ساليموۆ), ا. Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» فەراپونت (اۋد. ا. بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا. كاكىشەۆا) ت.ب.

ج. امىرۇلى «ومىرگە», «اناما», «اكەمە», «وكىنىش», «تۋعان جەر», «جانىمنىڭ جان جاراسى – وكىنىش», «تاۋ – شەلەك ۆالьسى» اتتى ولەڭدەردىڭ اۆتورى.

ج. جاباەۆ اتىنداعى حالىقارالىق كونكۋرستىڭ جەڭىمپازى.

قر پرەزيدەنتىنىڭ  «قۇرمەت» گراموتاسىمەن (2004) جانە ش. ايمانوۆتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىندە انشىلىك شەبەرلىگى ۋشىن ديپلومىمەن ماراپاتتالدى. "قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى.