ومار قىيقىموۆ

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

قىيقىموۆ ومار جۇمابەكۇلى, قازاقستاننىڭ  ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى, «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 20 جىل» مەرەكەلىك مەدالىنىڭ يەگەرى.

1959 ج.  الماتى وبلىسى كەگەن اۋدانى ۇزىنبۇلاق اۋىلىندا  دۋنيەگە كەلدى. 1982 ج. م. اۋەزوۆ اتىنداعى تەاتر جانىنداعى ستۋديяنى بىتىرىپ, تەاتردىڭ اكتەرلىك قۇرامىنا قابىلداندى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ع. مۋسىرەپوۆتىڭ «امانگەلدىسىندە» مۇڭايتپاس, م. اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» نارىمبەت, ورازباي (رەج. ا. مامبەتوۆ) بايماعامبەت  (رەج. ە. وباەۆ) «ايمان-شولپانىندا» كوتىبار, ارىستان (رەج. ا. مامبەتوۆ), مامان (رەج. ە. وباەۆ), «قاراگوزىندە» جارىلعاپ (رەج. ب. اتاباەۆ), «قيلى زامانىندا» اقجەلكە (ساحنالىق نۇسقاسى ن. ورازالين, رەج. ا. راحيموۆ), س. جۋنىسوۆتىڭ «كەمەڭگەرلەر مەن كولەڭكەلەر» دراماسىنداعى سابيت مۇقانوۆ,  و.بوكەەۆتىڭ "قۇلىنىم مەنىڭدە" دۋلات (رەج.ق.جەتپىسباەۆ), ب. مۇقايدىڭ «سەرگەلدەڭ بولعان سەرىلەر» كومەديяسىنداعى نۇرباي, ن.ابۋتاليەۆتىڭ «وتتىڭ, دۋنيەسىندە» يساتاي (رەج.  ە. وباەۆ),   س. مۇقانوۆتىڭ «مولدىر ماحابباتىندا» ماۋىتباەۆ (رەج. ا. راحيموۆ), ر. مۇقانوۆانىڭ «ماڭگىلىك بالا-بەينەسىندە» پىسىقاي (رەج. ب. اتاباەۆ), ا. بورانباەۆتىڭ «اڭگۋدىگىندە» قايراقباي (رەج. و. كەنەباەۆ), د. يسابەكوۆتىڭ «اكتريساسىندا» ەردەن (رەج. ن. جۇمانيяزوۆ), ق. مۇحامەدجانوۆ, ش. ايتماتوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» دوسبەرگەن (رەج. و. كەنەباەۆ), ت. مامەسەيىتتىڭ «باكەي قىزىندا» بالتاباي (رەج. ا. راحيموۆ), د. يسابەكوۆتىڭ «جاۋجۋرەگىندە» بالۋان شولاقتىڭ اكەسى (رەج. ە.وباەۆ), س. اسىلبەكۇلىنىڭ «يمپەريяداعى» كەشىندە» سۇلتانبەك (رەج. ا. كاكىشەۆا), ت. ابدىكوۆتىڭ «ۇلى مەن ۇرى» دراماسىندا جارقىنبەك (رەج. ە. وباەۆ, ە. نۇرسۇلتان), قولعانات مۇراتتىڭ «باقىت كىلتى» دراماسىندا كازاكوۆ (رەج. ە.وباەۆ), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» اۋىلباسى (رەج. ا. كاكىشەۆا), ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «اداسقاق» دراما-ديالوگىندا جانبوتا (رەج. ا. راحيموۆ) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ش. ايتماتوۆتىڭ «اق كەمەسىندە» قۇلبەك, شەكسپيردىڭ «ۋليي سەزارىندە» سيننا, م. بۋلگاكوۆتىڭ «جەندەتتەرىندە» بۋتون (رەج. ۆ. ماجۋرين), گ. گاۋپتماننىڭ «ىمىرتتاعى ماحابباتىندا» ۆينتەر (رەج. ر. اندرياسяن), ن. گوگولьدىڭ «پاراسىندا» وسيپ (رەج. ە. وباەۆ), «ۋيلەنۋىندە» Яيчنيسا (رەج. ۆ. زاحاروۆ), شەكسپيردىڭ «رومەو مەن دجۋلьەتتاسىندا» كاپۋلەتتي (رەج. و. ساليموۆ), ب. جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك جۋرەك اۋىرتپايىندا» ساڭىراۋ شال (رەج. ە. وباەۆ), ت. جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» ەركەك (و.قىيقىموۆ, رەج. ا.كاكىشەۆا) ا. Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» Чەبۋتىكين  (اۋد.ا.بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا.كاكىشەۆا) ت.ب.

كينورولьدەرى:

«وگەي اكە», «توعىزىنشى ۇلدان ساقتان!», «قارا بالا», «نامىس», «زامان-اي», «ماحامبەت», «كوشپەندىلەر», «بىرجان سال» ت.ب. فيلьمدەردەگى ارقيلى رولدەرى اكتەردىڭ شىعارماشىلىق بيىكتەرى.

«ىسىم ىزىم», «قيلى زامان», «مولىقباي قوبىزشى», «شىعىس جۇلدىزدارى» تەلەفيلьمدەرىنە تۋسكەن.

اكتەردىڭ ادەمى جىرلارى, جاراسىمدى ازىلدەرى رەسپۋبليكالىق باسپاسوزدە جيى جاريяلانىپ تۇرادى. ت. جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىن» دراماسىن, گوگولьدىڭ «ۋيلەنۋ» كومەديяسىن, ي.ۆوۆنяنكونىڭ "قازا مەن جازا" كريمينالدىق  دراماسىن قازاق تىلىنە اۋدارعان.

«قر تاۋەلسىزدىگىنە 20 جىل» مەرەكەلىك مەدالىنىڭ يەگەرى (2011).

قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2012).