بەكجان تۇرىس

تۇرىس بەكجان اساۋبايۇلى, قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى, مەملەكەتتىك «دارىن» جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى, باۋىرجان مومىشۇلى اتىنداعى «نامىس» وردەنىنىڭ يەگەرى 

1965 ج. الماتى وبلىسى ۇيعىر اۋدانى شوشاناي اۋىلىندا دۋنيەگە كەلدى.

1987 ج. قازاق مەملەكەتتىك ت. جۋرگەنوۆ اتىنداعى تەاتر جانە كينو ينستيتۋتىن (قازىرگى ونەر اكادەميяسى) «تەاتر-كينو اكتەرى» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.1990 ج. باستاپ م. اۋەزوۆ اتىنداعى تەاتردا قىزمەت ەتەدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م. اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» كوكباي, سىرتتان, بايماعامبەت (رەج. ا. مامبەتوۆ), جيرەنشە (رەج. ە. وباەۆ), «ايمان-شولپانىندا» بالپىق (رەج. ا. مامبەتوۆ), جاراس (رەج. ە. وباەۆ), «ەڭلىك-كەبەگىندە» كوبەي (رەج. ح. امىر-تەمىر), «قيلى زامانىندا» جاڭاباي, جامەڭكە (رەج. ا. راحيموۆ), ج. ايماۋىتوۆتىڭ «اقبىلەگىندە» سۋلەيمەن (رەج. ا. اشىموۆ), «عاشىقتىق دەرتىندە» بايمەن (رەج. ق. سۋگىربەكوۆ), ب. مايليننىڭ «ساباتاججىندا!» مۇقىش (رەج. ا. راحيموۆ), س. مۇقانوۆتىڭ «مولدىر ماحابباتىندا» مۋساپىر (رەج. ا. راحيموۆ), ش. ايتماتوۆتىڭ «عاسىردان دا ۇزاق كۋنىندە» ابىلوۆ (رەج. ا. مامبەتوۆ), ق. مۇحامەدجانوۆ, ش. ايتماتوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» يسابەك (رەج. و. كەنەباەۆ), ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «كەگىندە» سەرى (رەج. ا. راحيموۆ), «قىزداي جەسىر – شتات قىسقارتۋىندا» جۋرناليست (رەج. ا. راحيموۆ), ا. كەكىلباەۆتىڭ «ابىلاي حانىندا» ديۋانا (رەج. ب. اتاباەۆ), ا. تاجىباەۆتىڭ «ما-اقابات? ماحابباتىندا» جاۋىرىنشى, ى. ەسەنبەرليننىڭ «عاشىقتارىندا» ادام (رەج. ق. سۋگىربەكوۆ), د. يسابەكوۆتىڭ «ەسكى ۋيدەگى ەكى كەزدەسۋىندە» ەرتاي (رەج. ا. راحيموۆ), «اكتريساسىندا» كوممەرسانت (رەج. ن. جۇمانيяزوۆ), ب. مۇقايدىڭ «ومىرزاяسىندا» سەزارь (رەج. ق. سۋگىربەكوۆ), «سەرگەلدەڭ بولعان سەرىلەرىندە» نۇرباي (رەج. و. كەنەباەۆ), ق. ىسقاقتىڭ «جان قيماعىندا» جۋسىپ (رەج. ب. اتاباەۆ), شاحيماردەن, ق. ىسقاقتىڭ «قازاقتارىندا» ادىك (رەج. ت. ال-تارازي), ت. نۇرماعانبەتوۆتىڭ «بەس بويداققا بىر تويىندا» قىرمانباي (رەج. ا .راحيموۆ), «قوجاناسىر تىرى ەكەنىندە» قوجاناسىر (رەج. و. كەنەباەۆ), س.بالعاباەۆتىڭ «تويدان قايتقان قازاقتارىندا» جولاۋشى شال (رەج. ا. راحيموۆ), ي. ساپاربايدىڭ «سىعان سەرەناداسىندا» شامشى, ا. امزەۇلىنىڭ «قارا كەمپىرىندە» قۇربان (رەج. ە. وباەۆ), و. بورانباەۆتىڭ «اڭگۋدىگىندە» شاۋكەن (رەج. و. كەنەباەۆ), ت. مامەسەيىتتىڭ «باكەي قىزىندا» شۇباراяق وراز (رەج. ە. وباەۆ), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەگىندە» بازارباي (رەج. ە.نۇرسۇلتان), ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «اداسقاق» بىرجان (رەج. ا. راحيموۆ) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: شەكسپيردىڭ «اساۋعا – تۇساۋىندا» سلاي, پەدانت (رەج. ا.مامبەتوۆ), «رومەو مەن دجۋلьەتتاسىندا» لورەنسو (رەج. و.ساليموۆ), سوفوكلدىڭ «Эديپ پاتشاسىندا» حابارشى (رەج. ا. مامبەتوۆ), مولьەردىڭ «اقىماق بولعان باسىم-اي!» كومەديяسىندا كولەن (رەج. ا. راحيموۆ), ا.Чەحوۆتىڭ «شاعالاسىندا» Яكوۆ (رەج. ب. اتاباەۆ), گوگولьدىڭ «رەۆيزورىندا» شپەكين («پارا», رەج. ە.وباەۆ), س.ۆاننۋستىڭ «سۇلتان بولسام ەگەر مەن…» اركۋب (رەج. ا. اشىموۆ), ە. ۋاحيتوۆتىڭ «قۇدالارىندا» دارىگەر (رەج. ا.راحيموۆ, ب.جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك جۋرەك اۋىرتپايىندا» قاريя (رەج. ە.وباەۆ), ن.ابدىقادىروۆتىڭ «شىڭعىسحاننىڭ سوڭعى مۇحيتىندا» جوشى (رەج. ن. ابدىقادىروۆ), م. سارسەكەنىڭ «تەندەرگە  تۋسكەن كەلىنشەگىندە» تاۋباي, ي.عايىپتىڭ «مەن ىشپەگەن ۋ بار ما?..» سپەكتاكلىندە ورازباي (رەج. و. كەنەباەۆ), ا.راحيموۆتىڭ «شاكارىمىندە» شاكارىم (رەج. ا.راحيموۆ), ت.ب.

كينو رولьدەرى:

«جەل ادام» – مولدا (رەج. ق. احمەتوۆ), «قۇراق كورپە» – قويباعاروۆ (رەج. ر.ابدراشەۆ), «ماحاببات جاعالاۋى» – اۆتور, «التىن القا» – اكىم (رەج. م.بيدوسوۆ), سەريال «اينالايىن» – شاكەن (رەج. ب.قالىمبەتوۆ, س.وتەپبەرگەنوۆ).

بەلگىلى اكتەر «حابار», ۇلتتىق تەلەارنالار باعدارلامالارىنا («ازىلستان», «77 كۋن», «ۇяت بولماسىن», «ەركەكتىڭ اتى ەركەك», «پاي-پاي شوۋ) بەلسەندى قاتىسادى.

وزىنىڭ ورىنداۋىنداعى اندەر جەكە ۋنتاسپا بولىپ شىققان.

قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2009),  مەملەكەتتىك «دارىن»  جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (2004), م.ماقاتاەۆ اتىنداعى سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى, باۋىرجان مومىشۇلى اتىنداعى «نامىس» وردەنىنىڭ يەگەرى (2016). "قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى  (2019).