شىنار جانىسبەكوۆا

جانىسبەكوۆا  شىنار جەڭىسقىزى, قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى

الماتى وبلىسى  ۇيعىر اۋدانى اقتام اۋىلىندا دۋنيەگە كەلدى.

1990ج. قازاق ۇلتتىق ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى تەاتر جانە كوركەمسۋرەت ينستيتۋتىن  «تەاتر جانە كينو اكتريساسى» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.

1991جىلدان م.اۋەزوۆ تەاترىنىڭ اكتەرلىك قۇرامىندا قىزمەت ەتەدى.

ساحناداعى نەگىزى رولьدەرى:

م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» اجار (رەج. ا.مامبەتوۆ), «ەڭلىك-كەبەگىندە» ەڭلىك (رەج. ج.حادجيەۆ), ب.برەحتتىڭ «توعىشاردىڭ تويىندا» اپكە (رەج. ب.اتاباەۆ), م.كارىمنىڭ «اي تۇتىلعان تۋنىندە» شافاق («كۋناھار», رەج. و.كەنەباەۆ),  د.يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» كاميلا, گاۋحار (رەج. ب.وماروۆ), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «ماحاببات داستانىندا» ماقپال (رەج. ق.سۋگىربەكوۆ), س.مۇقانوۆتىڭ «مولدىر ماحابباتىندا» قاليسا (رەج. ا.راحيموۆ), ق.ىسقاقتىڭ «جان قيماعىندا» باعيلا (رەج. ب.اتاباەۆ), ش.قۇسايىنوۆتىڭ «ۋكىلى ىبىرايىندا» حاكيما (رەج. ب.اتاباەۆ), م.ماقاتاەۆتىڭ «قوش, ماحابباتىندا» ايشا (رەج. ب.اتاباەۆ), ۆ.سمەحوۆتىڭ «مىڭ بىر تۋن» بويىنشا قويىلعان «الى بابا جانە قىرىق قاراقشى» مۋزيكلىندە زەيناب (رەج. ت.ارالباي),  شاحيماردەننىڭ «قازاقتارىندا» مەحري حانۋم  (رەج. ت.ال-تارازي), ب.مۇقايدىڭ «سەرگەلدەڭ بولعان سەرىلەرىندە» سايرا (رەج. و.كەنەباەۆ), ي.ساپارباەۆتىڭ «سىعان سەرەناداسىندا» يزولьدا (رەج. ە.وباەۆ, ت.ارالباەۆ), ا.امزەۇلىنىڭ «قارا كەمپىرىندە»  قالي (رەج. ە.وباەۆ), يران-عايىپتىڭ «مەن كەلەمىنىندە» اقمۇنار (رەج. ق.قاسىموۆ), ب.جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك جۋرەك اۋىرتپايىندا» كەلىن (رەج. ە.وباەۆ), ە.جۋاسبەكتىڭ «كۋلەمىز بە, جىلايمىز با?!.»  كومەديяسىندا ايكا (رەج. م.احمانوۆ), ا.Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» ناتالья يۆانوۆنا (اۋد. ا.بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا.كاكىشەۆا), ر.وتارباەۆتىڭ «بەيبارىس سۇلتانىندا» فاتيما (رەج. ۋ.حانينگا-بەكنازار), ج.ەرعاليەۆتىڭ «قاس قاعىمىندا» تامارا (رەج. ە.نۇرسۇلتان), يران عايىپتىڭ «قورقىتتىڭ كورىندە» جانالعىش اجال (رەج. ي.ۆايتكۋس), ي.ۆوۆنяنكونىڭ «قازا مەن جازاسىندا» شاپيعا (رەج. ا.اشىموۆ, س.اسقاروۆ), ا.ۆولوديننىڭ «قوشتاسقىم كەلمەيدىسىندە» كوزلوۆا (رەج. ا.ماەميروۆ), ب.برەحتىڭ «كوكەكتىڭ انىندە» دجەنني-بۋلدىرگەن (رەج. ە.نۇرسۇلتان), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەگىندە» اяگوز (رەج.ە.نۇرسۇلتان) ت. ب.

كينوداعى رولьدەرى:

«قازاقى وقيعا» كوركەم فيلьمىندە تۇمار (رەج. د.ماناباي), «قىز جىلاعاندا» تۇمار (رەج. س.نارىمبەتوۆ), «جول ساۋلەسىندە»  ساۋلە (رەج. ج.جەتىرۋوۆ), «قارا شاڭىراقتا» جاننا (رەج. م.نارىمبەتوۆ), «زالالسىزداندىرۋشىدا» انا (رەج. ا.ساتاي), «مەنت» فيلьمىندە  شىنار (رەج. ج.كوشەرباەۆ), «اماناتتا» حاديشا ايداروۆنا (رەج. س.نارىمبەتوۆ), «اقسۇڭقار» مۋزىكالىق فيلьمىندە تەڭگە, «تاقيяلى پەرىشتە - 2» كوركەم فيلьمىندە قۇتتىقىز (رەج. ن.سىدىق), سونداي-اق, «اينالايىن» تەلەسەريالىندا ساۋلە, «جاس ۇلان» تەلەسەريالىندا انا, «ارمان قالا – استانا» تەلەسەريالىندا دارىگەر, «اكە» تەلەسەريالىندا مەكتەپ ديرەكتورى (رەج. ا.ۇزاباەۆ), «سۋداعى ىز» تەلەسەريالىندا رايحان (رەج. ت.تەمەنوۆ), «اپكە» تەلەسەريالىندا انا (رەج. م.بيدوسوۆ),  «ىڭكار جۋرەك»  تەلەسەريالىندا كەلىنشەك (رەج. ج.تۇماتاەۆ) ت.ب.

كوركەم دۋبلяج سالاسىندا: 

«استانا – ماحابباتىم مەنىڭ» تەلەسەريالىندا, «اۋرەلەڭ» فيلьمىندە  (رەج. س.قۇرمانبەكوۆ), «س نوۆوم گودوم مامى» فيلьمىندەگى ۆەرا ەۆگەنьەۆنا سيяقتى  باستى كەيىپكەرلەردىڭ رولىن قازاقشا سويلەتكەن.

«حابار» تەلەارناسىنداعى «77 كۋن», «ايەلدەر-اي, ايەلدەر…», «دۋدار-اي» باعدارلامالارىنىڭ جۋرگىزۋشىسى بولدى.

كوپتەگەن الەۋمەتتىك جارنامالارعا تۋسكەن.

قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2016).