ايزادا ساتىبالديەۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

ساتىبالديەۆا ايزادا تاڭاتارقىزى قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى.

وڭتۋستىك قازاقستان وبلىسى  تولە بي اۋدانى مادەني اۋىلىندا دۋنيەگە كەلدى.

1994-1998جج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى تەاتر جانە كوركەمسۋرەت  ينستيتۋتى تەاتر فاكۋلьتەتىنىڭ مۋزدراما  بولىمىن وقىپ-بىتىردى.

1998ج. جولدامامەن استانا قالاسىنداعى ق.قۋانىشباەۆ اتىنداعى  مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ اكتەرلىك قۇرامىنا قابىلدانادى.

2007ج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىندا  وقىتۋشى بولدى.

2009ج. تامىز ايىندا م.اۋەزوۆ دراما تەاترىنا قابىلداندى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق, الەمدىك  كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:

م. اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىندا: م. اۋەزوۆتىڭ «كاراگوزىندە» وسەكشى ايەل (رەج. ب.اتاباەۆ), «قيلى زامانىندا» قاراجاۋلىقتى انا (رەج. ا. راحيموۆ), ت. نۇرماعانبەتوۆتىڭ «قوجاناسىر تىرى ەكەنىندە» زۋلەيحا (رەج. و. كەنەباەۆ), د. يسابەكوۆتىڭ «جاۋجۋرەگىندە» ەليزاۆەتا,  م. سارسەكەنىڭ «تەندەرگە تۋسكەن كەلىنشەگىندە» كەزبە ايەل (رەج. و. كەنەباەۆ), ا. امزەۇلىنىڭ  «قارا كەمپىرىندە»  جەڭگە (رەج. ە.وباەۆ), ا. راحيموۆتىڭ «قىلمىسكەرگە كۋالىگىندە» ۇزىنەتەك, س. اسىلبەكوۆتىڭ «يمپەريяداعى» كەشىندە» نۇرسۇلۋ (رەج. ا. راحيموۆ); ۋ. عادجىبەكوۆتىڭ «ارشىن مال الانىندا» گۋلчاحرا (رەج. ت. ال-تارازي), ن.گوگولьدىڭ «ۋيلەنۋىندە» ارينا (رەج. ۆ. زاحاروۆ), ق. ىسقاق پەن شاحيماردەننىڭ «قازاقتارىندا» ميحر حانىم, ر. مۇقانوۆانىڭ «ماڭگىلىك بالا بەينەسىندە» ۇزىنعايشا, ي. عايىپتىڭ  «مەن ىشپەگەن ۋ بار ما?…» رەكۆيەمىندە نۇرعانىم (رەج. و. كەنەباەۆ) , ت. ابدىكوۆتىڭ «ۇلى مەن ۇرىسىندا» جۋرناليست قىز (رەج. ە. وباەۆ, ە. نۇرسۇلتان), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» اعيرا (رەج. ا.كاكىشەۆا), ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «اداسقاق» اپىش (رەج. ا. راحيموۆ) ت.ب.

استانا تەاترىندا:  ع. مۋسىرەپوۆتىڭ  «قىز جىبەگىندە» جىبەك (رەج. ا. مامبەتوۆ), «قوزى كورپەش – باяن سۇلۋىندا» باяن (رەج. ا. مامبەتوۆ),  م. اۋەزوۆتىڭ «قارا قىپشاق قوبىلاندىسىندا» قۇرتقا (رەج. ب. ۇزاقوۆ), «ەڭلىك-كەبەگىندە» ەڭلىك, ق. شاڭعىتباەۆ, ق. بايسەيىتوۆتىڭ «بەۋ, قىزدار-ايىندا!» جانسۇلۋ (رەج. ب. ۇزاقوۆ),  انەس سارايدىڭ «بالۋان شولاعىندا»  تاتьяنا (رەج. ن. جۇمانيяزوۆ),  ف. Эرۆەنىڭ  «تۋلكى بيكەشىندە» دەنيزا, س. احمادتىڭ «كەلىندەر كوتەرىلىسىندە»  نيگورا,  م. فايزيدىڭ «باشماعىمىندا»  سارۋار ت.ب.

 استانا قالاسىندا قالالىق, پرەزيدەنتتىك كونسەرتتەردىڭ جۋرگىزۋشىسى بولدى.

 2006 ج. «قازاقستان» ارناسىنىڭ  «قىمىزحانا» باعدارلاماسىنا تۋسكەن.

 2018 ج. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى