گۋلشات تۇتوۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

تۇتوۆا  گۋلشات ابساتتارقىزى, اكتريسا.

وڭتۋستىك قازاقستان وبلىسى شاردارا قالاسىندا  دۋنيەگە كەلگەن.

1993ج. قازاق مەملەكەتتىك ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى تەاتر جانە كينو ينستيتۋتىن (قازىرگى ۇلتتىق ونەر اكادەميяسى) تەاتر-كينو اكتەرى ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن. تەاتردا وسى جىلدان باستاپ قىزمەت ەتەدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ا.سۋلەيمەنوۆتىڭ «كەگىندە» ايەل (رەج. ا.راحيموۆ), د.يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» كورشى ايەل (رەج. ب.وماروۆ), د.امانتايدىڭ «سالەمەتسىڭ بە, قوڭىر مۇڭىندا!» ايگەرىم, ا.اقپانبەتۇلىنىڭ «دۋنيە-دۋمانىندا» بيبىش (رەج. ق.سۋگىربەكوۆ), ق.ىسقاق, شاحيماردەننىڭ «قازاقتارىندا» شولپان (رەج. ت.ال-تارازي), ر.مۇقانوۆانىڭ «ماڭگىلىك بالا بەينەسىندە»  كۋلاي, ق.ىسقاقتىڭ «جان قيماعىندا» باعدات (رەج. ب.اتاباەۆ), ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» زيرا (رەج. ە.وباەۆ), و.بورانباەۆتىڭ «اڭگۋدىگىندە» زينا, ب.مۇقايدىڭ «سەرگەلدەڭ بولعان سەرىلەرىندە» ايجان (رەج. و.كەنەباەۆ), ا.امزەۇلىنىڭ «قارا كەمپىرىندە» جەڭگەي, ن.كەلىمبەتوۆتىڭ «ۋمىت ۋزگىم كەلمەيدىسىندە»  قارلىعاش (رەج. ە.وباەۆ), س.اسىلبەكۇلىنىڭ «كۋزگى رومانسىندا» نازگۋل (رەج. ا.راحيموۆ), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» اعيرا (رەج. ا.كاكىشەۆا), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەگىندە» قامقا (رەج.ە.نۇرسۇلتان) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:  ك.اشيردىڭ «قابىل – ادام اتا پەرزەنتىندە»  سەدا (رەج. ك.اشير), ك.گوسسيدىڭ  «تۋراندوت حانشايىمىندا» ادەلьما (رەجيسسەرى ت. ال-تارازي) ب.برەحتتىڭ «توعىشاردىڭ تويىندا» اپكە, Чەحوۆتىڭ «شاعالاسىندا» ماشا (رەج. ب.اتاباەۆ), ت.مۋرودتىڭ «ات جىلاعان تۋنىندە» قىمبات  (رەج. و.ساليموۆ), ۆ.سمەحوۆتىڭ «الى بابا جانە قىرىق قاراقشى» مۋزيكلىندا زەيناب  (رەج. ت.ارالباي),  ە.ۋاحيتوۆتىڭ «قۇدالارىندا»  شاپاعات (رەج.  ا.راحيموۆ), ق.مۇحامەدجانوۆ, ش.ايتماتوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» انار (رەج. و. كەنەباەۆ), ع.ەسىمنىڭ «تاڭسۇلۋ»سپەكتاكلىندە بەگىم رولىن ت.ب. ساحنالادى.

تەاتردىڭ داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى-2007»,  «تەاتر كوكتەمى-2011», "تەاتر كوكتەمى –2016"  فەستيۆالьدەرىنىڭ جۋلدەگەرى.

كينورولьدەرى:

«بىرجان سال» – اپىش (رەج. د.جولجاقسىنوۆ, 2008), «سۋيىنشى» جەڭگەي (رەج. م.بيدوسوۆ, 2006), «اكەم ەكەۋمىز» ايەل (رەج. د.سالامات, 2007), «نەسيەگە ماحاببات» انا (رەج. س.ابدىحالىقوۆ, 2010), سونداي-اق رەجيسسەر ە.راقىشەۆتىڭ «جەتىمدەر» – ساندۋعاش (2008), «ماڭگى ومىر سۋرگىڭ كەلسە» – باستىق ايەل (2009), «استاناعا كوكتەم كەش كەلەدى» – بريگادير (2009), «ۋمىتىڭدى ۋزبە» – قارىنداسى (2011) جانە «تۇرار رىسقۇلوۆ» دەرەكتى فيلьمىنە ۋربىشاي (2012) رولьدەرىن ورىندادى.