نازگۋل قارابالينا

قارابالينا نازگۋل اديەتقىزى, تاۋەلسىز «پلاتينالى تارلان» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى, مەملەكەتتىك «دارىن»  جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى, "قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى, "قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى, "قر تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل" مەرەكەلىك مەدالىنىڭ يەگەرى.

ورال وبلىسى اقجايىق اۋدانى شولوحوۆ اتىنداعى اۋىلدا دۋنيەگە كەلگەن.

1993-1997جج. ورال قالاسىنداعى قۇرمانعازى اتىنداعى مۋزىكالىق ۋчيليشەسىندە وقىدى. 1997-2000جج. قازاق ۇلتتىق ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىندا وقىدى, 2000ج. قوستاناي وبلىستىق  دراما تەاترىندا ديپلومدىق تاجىريبەدەن وتتى. 2001 جىلدان م. اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ اكتريساسى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:  م. اۋەزوۆتىڭ «ايمان-شولپانىندا» شولپان, «ابايىندا» اجار (رەج. ە.وباەۆ), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قوزى كورپەش – باяن سۇلۋىنداعى» باяن (رەج. ق.سۋگىربەكوۆ), س. مۇقانوۆتىڭ «مولدىر ماحابباتىندا» باتەس (رەج. ا.راحيموۆ), ا.تارازيدىڭ «اقىن..پەرىشتە…ماحابباتىندا» پەرىشتە (رەج. ا.راحيموۆ), ي.ساپاربايدىڭ «سىعان سەرەناداسىندا» يزولьدا (رەج. ە.وباەۆ), ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا»  ايجاڭا (رەج. ە. وباەۆ),  ت.احمەتجاننىڭ «سۇلۋ مەن سۋرەتشىسىندە» سۇلۋ (رەج. ن. جاقىپباي), ق.مۇحامەدجانوۆ, ش.ايتماتوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» گۋلجان, يران عايىپتىڭ «مەن ىشپەگەن ۋ بار ما?» رەكۆيەمىندە ايگەرىم (رەج. و.كەنەباەۆ), د.يسابەكوۆتىڭ «جاۋجۋرەگىندە» نارىشكينا (رەج. ە.وباەۆ) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:  گ. گاۋپتماننىڭ «ىمىرتتاعى ماحابباتىندا» ينكەن (رەج. ر.اندرياسяن), ن.حيكمەتتىڭ «فارحاد-شىرىنىندا» مەحمەنەبانۋ (رەج. ا.اشىموۆ), ت.جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» كەلىن (رەج. ا.كاكىشەۆا), م.زادورنوۆتىڭ «كۋيەۋىڭىزدى ساتىڭىزشىسىندا» وكسانا (رەج. و.كەنەباەۆ), م.بايدجيەۆتىڭ «قىلمىسىندا»  ماريяم (رەج. و.سارسەنبەك), ا.Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» ماشا (اۋد. ا.بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا.كاكىشەۆا) ت.ب.

«ماحاببات داستانى» قويىلىمى كورەя مەن تۋركيяداعى فەستيۆالьداردا جەڭىمپاز بولسا, «سۇلۋ مەن سۋرەتشى» ورتالىق ازيя مەن قازاقستان تەاترلارىنىڭ حالىقارالىق فەستيۆالىندە باس جۋلدە يەلەندى.

تەاتردىڭ داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىندە بىرنەشە رەت جۋلدەگەر بولدى.

كينورولьدەرى:

«دۋنيە جارىق» فيلьمىندە سايرا,  «قۇراق  كورپەدە»  كەلىن,  «ۋيرەكتىڭ جۋرەگى» فيلьمىندە ايگۋل,  «ماحامبەتتە» امازونكا,  «اۋىلىم-انىمدە» اكىم, «پەرىشتە» تەلەسەريالىندا ساя جانە رەسەيلىك «مانگازيяعا جول» فيلьمىندە – قاراي ت.ب.

تەاتردىڭ داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىندە بىرنەشە رەت جۋلدەگەر بولدى.

«پلاتينالى تارلان» سىيلىعىنىڭ (2002), مەملەكەتتىك «دارىن» جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (2010).

"قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى (2016).

"قر تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل" مەرەكەلىك مەدالىنىڭ يەگەرى (2016).