نۇرجان بەكسۇلتانوۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

بەكسۇلتانوۆا نۇرجان بايعوجاقىزى, قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

الماتى وبلىسى ۇيعىر اۋدانى شەلەك اۋىلىندا دۋنيەگە كەلگەن. 

1991-1995 جج. قازاق مەملەكەتتىك ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى تەاتر جانە كينو  ينستيتۋتىنىڭ  اكتەرلىك فاكۋلьتەتىن بىتىردى. 

1995 ج. رەسپۋبليكالىق  قۋىرشاق تەاترىنا  جۇمىسقا قابىلداندى. 

1997 ج. م.اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ اكتەرلىك قۇرامىنا قابىلداندى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: س.بالعاباەۆتىڭ  «عاشىقسىز عاسىرىندا» جۇلدىز (رەج. ا.راحيموۆ), ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «بەس بويداققا بىر تويىندا»  شۋيكەتاي (رەج. ا.راحيموۆ), ر.مۇقانوۆانىڭ «ماڭگىلىك بالا-بەينەسىندە» لايلا (رەج. ب.اتاباەۆ), د.يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» سۇلۋحان (رەج. ب.وماروۆ), «جاۋجۋرەگىندە» مارفا (رەج. ە.وباەۆ), س.اسىلبەكۇلىنىڭ «يمپەريяداعى كەشىندە» ۇلجالعاس كوپباەۆنا ( رەج. ا.كاكىشەۆا),مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» اۋىلباسىنىڭ ايەلى (رەج. ا.كاكىشەۆا)  ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا جانە زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ۋ.شەكسپيردىڭ «رومەو مەن دجۋلьەتتاسىندا» دجۋلьەتتا (اۋد. ا.كەكىلباەۆ, رەج. و.ساليموۆ), ن.گوگولьدىڭ «پاراسىندا» ماريя انتونوۆنا («رەۆيزور, رەج. ە.وباەۆ), «ۋيلەنۋىندە» دۋنяشا (اۋد. و.قىيقىموۆ, رەج. ۆ.زاحاروۆ), ا.Чەحوۆتىڭ «شاعالاسىندا» نينا زارەчناя (اۋد. ا.توقپانوۆ, رەج. ب.اتاباەۆ), ف.كافكانىڭ «قۇبىلىسىندا»  گرەتتا (اۋد. ە.امانشاەۆ, رەج. ق.سۋگىربەكوۆ), س.پوكروۆسكييدىڭ «جەلىككەن جاستارىندا» Эلьميرا, ە.ۋاحيتوۆتىڭ «قۇدالارىندا» زۋحرا (رەج. ا.راحيموۆ), ت.جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» ايەل (رەج. ا.كاكىشەۆا), ا.Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» ماشا (اۋد. ا.بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا.كاكىشەۆا) ت.ب.

قر جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (1995).