زاۋرە كوپجاساروۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

كوپجاساروۆا زاۋرە سلانبەكقىزى, قازاقستان  جاستار وداعىنىڭ «سەرپەر» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

جامبىل وبلىسى تالاس اۋدانى بوستاندىق اۋىلىندا دۋنيەگە كەلگەن.

1996 جىلى تاراز قالاسىنداعى №36 ورتا مەكتەبىن بىتىرگەن.

1997-2001جج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەميяسىن  «تەاتر جانە كينو اكتەرى» ماماندىعى بويىنشا بىتىرىپ شىقتى.

ەڭبەك جولىن قوستاناي وبلىستىق  ى.وماروۆ  اتىنداعى  قازاق دراما تەاترىندا  باستادى.

2003ج. باستاپ م.اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىندا جۇمىس ىستەيدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م.اۋەزوۆتىڭ «ايمان-شولپانىندا» شولپان (رەج. ە.وباەۆ), «ەڭلىك-كەبەگىندە» ەڭلىك (رەج. ح.امىر-تەمىر), س.مۇقانوۆتىڭ «مولدىر ماحابباتىندا» باتەس (رەج. ا.راحيموۆ), شاحيماردەن, ق.ىسقاقتىڭ «قازاقتارىندا» گۋلباحور (رەج. ت.ال-تارازي), م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» قارلىعاش (رەج. ە.وباەۆ),  ت.مامەسەيىتوۆتىڭ «باكەي قىزىنداعى» باكەي قىز (رەج. ا.راحيموۆ), بۋگىنگى زامان دراماتۋرگيяسىنان – م.ماقاتاەۆتىڭ «قوش, ماحابباتىندا» ساۋلە (رەج.ب.اتاباەۆ), ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «بەس بويداققا بىر تويىندا» مارا (رەج. ا.راحيموۆ), «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» كەلىن (رەج. ە.وباەۆ),  ا.امزەەۆتىڭ «قارا كەمپىرىندە» قالي (رەج. ە.وباەۆ), ي.ساپاربايدىڭ «سىعان سەرەناداسىندا» ساعىنىش (رەج. ە.وباەۆ, ت.ارالباي),  د.يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» نازيلا (رەج. ب.وماروۆ), ي.ۆوۆنяنكونىڭ «اپاتىندا» جىبەك (رەج. ا.اشىموۆ), س.بالعاباەۆتىڭ «ساعىنىش پەن ەلەسىندە» ارايلىم (رەج. ا.راحيموۆ), م.سارسەكەنىڭ «تەندەرگە تۋسكەن كەلىنشەگىندە» ايگۋل (رەج.و.كەنەباەۆ), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» ايجامال (رەج. ا.كاكىشەۆا), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ "قىز جىبەگىندە" جەڭگە (رەج. ە.نۇرسۇلتان)  ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ن.حيكمەتتىڭ «فارحاد-شىرىنىندا» شىرىن (رەج. ا.اشىموۆ), م.كارىمنىڭ «كۋناھارىندا» زۋبارجات (رەج. و.كەنەباەۆ), ە.ۋاحيتوۆتىڭ «قۇدالارىندا» زۋھرا (رەج. ا.راحيموۆ).

تەاتردىڭ داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىندە جۋلدەلەرگە يە بولدى.

شىمكەنت قالاسىندا وتكەن ق.جانداربەكوۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان «مەن دە اينالىپ كەلەمىن» اتتى رەسپۋبليكالىق  انشىلەر بايقاۋىندا باس جۋلدەنى جەڭىپ العان.

«سەرپەر»جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (2010).