باяن قاجىنابيەۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

قاجىنابيەۆا باяن الىسقىزى, قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى..

قوستاناي وبلىسى امانگەلدى اۋدانى ن.ك.كرۋپسكاя سوۆحوزىندا دۋنيەگە كەلگەن. 1993ج. ج.ەلەبەكوۆ اتىنداعى Эسترادا جانە سيرك كوللەدجىن بىتىردى.

2000ج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىنىڭ تەاتر ونەرى فاكۋلьتەتىن, 2012ج. ماگيستراتۋراسىن بىتىرگەن.

ونەر جولىن سولتۋستىك قازاقستان وبلىستىق س.مۇقانوۆ اتىنداعى مۋزىكالىق دراما تەاترىندا باستاعان.

2000ج. قاراشا ايىنان  م.اۋەزوۆ تەاترىندا ەڭبەك ەتەدى. 

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م.اۋەزوۆتىڭ «قاراگوزىندە» قاراگوز (رەج. ب. اتاباەۆ), ي. ساپاربايدىڭ «اباي-توعجانىندا» توعجان (رەج. ن. تۋتوۆ), س.تورايعىروۆتىڭ «قامار سۇلۋىندا» قامار سۇلۋ (رەج. ا.راحيموۆ), س.بالعاباەۆتىڭ «عاشىقسىز عاسىرىندا» جۇلدىز, «ساعىنىش پەن ەلەسىندە» ارايلىم (رەج. ا.راحيموۆ), م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» ماعىش (رەج. ە.وباەۆ), م.ماقاتاەۆتىڭ «قوش, ماحابباتىندا!» بانۋ (رەج. ب.اتاباەۆ), ا.تارازيدىڭ «اقىن…پەرىشتە…ماحابباتىندا…» پەرىشتە (رەج. ا.راحيموۆ), د.يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» گاۋھار (رەج. ب.وماروۆ), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قوزى كورپەش-باяن سۇلۋىندا» تاڭسىق (رەج. ق.سۋگىربەكوۆ), ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» ايجان (رەج. ە.وباەۆ), ق.ىسقاق, شاحيماردەننىڭ «قازاقتارىندا» گۋلباحور (رەج. ت.ال-تارازي), م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» اجار (رەج. ە.وباەۆ), «ەڭلىك-كەبەگىندە» ەڭلىك (رەج. ح.امىر-تەمىر), س.اسىلبەكۇلىنىڭ «يمپەريяداعى» كەشىندە» گۋلدەن (رەج. ا.كاكىشەۆا), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەگىندە» جەڭگە (رەج.ە.نۇرسۇلتان) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ن.گوگولьدىڭ «پاراسىندا» مارья انتونوۆنا (رەج. ە.وباەۆ), گ.گاۋپتماننىڭ «ىمىرتتاعى ماحابباتىندا» ينكەن (رەج. ر.اندرياسяن), م. زادورنوۆتىڭ «كۋيەۋىڭىزدى ساتىڭىزشىدا» وكسانا (رەج. و.كەنەباەۆ), ە.ۋاحيتوۆتىڭ «قۇدالارىندا» دىلناز (رەج. ا.راحيموۆ), ن.حيكمەتتىڭ «فارحاد-شىرىنىندا» شىرىن (رەج. ا.اشىموۆ), م.بايدجيەۆتىڭ «قىلمىسىندا» ماريяم (رەج. و.سارسەنبەك) , ا.Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» ولьگا (اۋد. ا.بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا.كاكىشەۆا) ت.ب.

2008 ج. ت. جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىندا «اكتەرلىك شەبەرلىكتەن» ساباق بەرەدى.

قر جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2005).