انار بوكەنباي

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

بوكەنباي  انار, اكتريسا.

الماتى وبلىسى كەگەن اۋدانىندا دۋنيەگە كەلگەن.

1997-2001جج. قازاق ۇلتتىق ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىن  «مۋزىكالىق دراما اكتەرى» ماماندىعى بويىنشا وقىپ-بىتىردى.

ونەردەگى ەڭبەك جولىن ق.قۋانىشباەۆ اتىنداعى تەاتردا باستادى, كەيىن ع.مۋسىرەپوۆ اتىنداعى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترىندا ونەر كورسەتتى.

2007ج. باستاپ م.اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ اكتريساسى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: شاحيماردەن مەن ق.ىسقاقتىڭ «قازاقتارىندا» گۋلباھور (رەج. ت.ال-تارازي), د.يسابەكوۆتىڭ «جاۋجۋرەگىندە» («بالۋان شولاق», رەج. ە.وباەۆ)  ەكاتەرينا,  «مۇراگەرلەرىندە» قالىڭدىق (رەج. و.كەنەباەۆ), س.اسىلبەكۇلىنىڭ «يمپەريяداعى كەشىندە» گۋلدەن (رەج.ا.كاكىشەۆا), د.يسابەكوۆتىڭ «جۋز جىلدىق ماحاببات» دراماسىندا گۋلسىم («ماعجان», رەج. ا.كاكىشەۆا) , قولعانات مۇراتتىڭ «باقىت كىلتى» دراماسىندا اۋىل ادامى (رەج. ە.وباەۆ), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» گۋلجامال (رەج. ا.كاكىشەۆا)    ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا:  ە.ۋاحيتوۆتىڭ «قۇدالارىندا» ديلьناز (رەج. ا.راحيموۆ), ب. جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك, جۋرەك اۋىرتپايىندا» نەمەرە (رەج. ە. وباەۆ), ت. جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» كەلىن (رەج. ا. كاكىشەۆا), م. سارسەكەنىڭ «تەندەرگە تۋسكەن كەلىنشەگىندە» كەزبە (رەج. و.كەنەباەۆ), ا. Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» ناتالья يۆانوۆنا (اۋد. ا. بوپەجانوۆا, رەج. ر.اندرياسяن, ا. كاكىشەۆا), "قوشتاسقىم كەلمەيدىدە" (ا.ۆولودين, رەج.ا.ماەميروۆ) شۋميلوۆا, "الماس قىلىشتا" (ى.ەسەنبەرلين, رەج.ا. كاكىشەۆا) جاعان بەگىم, ت.ب.