لاززات قالدىبەكوۆا

قالدىبەكوۆا لاززات ابىشقىزى, قازاقستان جاستار وداعى “سەرپەر” جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

وقو ماقتاارال اۋدانى تاۋباي اتا اۋىلىندا دۋنيەگە كەلدى.

2004-2008جج.  ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىن وقىپ-بىتىردى.

م.اۋەزوۆ تەاترىنىڭ قويىلىمدارىنا ستۋدەنت كەزىنەن باستاپ قاتىسا جۋرىپ, 2007جىلدان وسى تەاترعا جۇمىسقا قابىلداندى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» ماعىش (رەج. ە.وباەۆ),  ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «قوجاناسىر تىرى ەكەنىندە» زۋلەيحا (رەج. و.كەنەباەۆ),   د.يسابەكوۆتىڭ «جاۋجۋرەگىندە» عاليя (رەج. ە.وباەۆ), ي.ساپاربايدىڭ «قىز مۇڭىندا» ساعىنىش (رەج. ت.ارالباي, ە.وباەۆ), ن.گوگولьدىڭ «ۋيلەنۋىندە» اگافья تيحونوۆنا (رەج. ۆ.زاحاروۆ), ت.مامەسەيىتتىڭ «باكەي قىزىندا» باكەي (رەج. ا. راحيموۆ), م. سارسەكەنىڭ «تەندەرگە تۋسكەن كەلىنشەگىندە» كەزبە, ي. عايىپتىڭ «مەن ىشپەگەن ۋ بار ما?…» قويىلىمىندا نۇرعانىم (رەج. و. كەنەباەۆ), ن. ورازاليننىڭ «شىراق جانعان تۋنىندە» نۇرگۋل (رەج. ن. جاقىپباي), قولعانات مۇراتتىڭ «باقىت كىلتى» دراماسىندا جانار (رەج. ە.وباەۆ) ت.ب.

قازاقستان جاستار وداعى “سەرپەر” جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (2015 ج).