گۋلنۇر شىڭعىسوۆا

شىڭعىسوۆا گۋلنۇر جۋنىسبايقىزى, اكتريسا

الماتى وبلىسى اقسۋ اۋدانى دىڭگەك اۋىلىندا دۋنيەگە كەلگەن.

2004-2008جج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىنا تۋسىپ, قر حالىق ارتيسى, پلاتينالى«تارلان»سىيلىعىنىڭيەگەرى, كورنەكتى  رەجيسسەر, پروفەسسور  ە.وباەۆ پەن قر ەڭبەك سىڭىرگەن ارتيسى م.راحمانوۆانىڭ شەبەرحاناسىنان «مۋزىكالىق دراما تەاترى جانە كينو اكتەرى» ماماندىعى بويىنشا  بىتىرىپ شىقتى.

سول جىلى م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنا جۇمىسقا قابىلداندى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م.اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» ماعىش  (رەج. ە.وباەۆ), ي.ساپاربايدىڭ «سىعان سەرەناداسى» مۋزيكلىندا ساعىنىش, «قىزم ۇڭىندا» ساعىنىش (رەج.ە.وباەۆ, ت.ارالباي), ت.احمەتجاننىڭ «سۇلۋ مەن سۋرەتشىسىندە» سۇلۋ (رەج. ن.جاقىپباي), ت.نۇرماعامبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» ايجاڭا (رەج.ە.وباەۆ), د.يسابەكوۆتىڭ «جاۋجۋرەگىندە» بالقاش (رەج. ە.وباەۆ), ي.عايىپتىڭ «مەن ىشپەگەن ۋ بار ما?…» رەكۆيەمىندە حاديشا (رەج.و.كەنەباەۆ), ن.ورازاليننىڭ «شىراق جانعان تۋنىندە» نۇرگۋل (رەج.ن.جاقىپباي), مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» شەشەن ايەل (رەج. ا.كاكىشەۆا), ا.الاماننىڭ "#جۋرەگىمنىڭيەسىندە" داريعا جانە  ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: ۋ.عادجيبەكوۆتىڭ «ارشىن مالالان» مۋزيكلىندا گۋلчاحرا (رەجيسسەرى ت.ال.تارازي, اۋد. ق.مۇحامەدجانوۆ), تۋرىك دراماتۋرگى ت.جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» كەلىن (رەج. ا.كاكىشەۆا, اۋد.و.قىيقىموۆ) ت.ب.