زارينا كارمەنوۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

كارمەنوۆا زارينا, قازاقستان  جاستار وداعىنىڭ «سەرپەر» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

الماتى قالاسىندا دۋنيەگە كەلگەن.

2004-2007جج. قازاق ۇلتتىق ت. جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسى كوللەدجىن مۋزىكالىق تەاتر اكتريساسى,  ال, 2007-2011جج. ونەر اكادەميяسىن "كينو جانە تەاتر اكتريساسى" ماماندىعى بويىنشا ۋزدىك ديپلوممەن اяقتادى. وسى جىلدارى لوندون قالاسىنداعى ونەر مەكتەبىندە قوسىمشا بىلىم الدى.

2011ج. تامىز ايىنان م.اۋەزوۆ اتىنداعى دراما تەاترىنىڭ اكتريساسى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى: س. اسىلبەكۇلىنىڭ «يمپەريяداعى» كەش» دراماسىندا سانيя (رەج. ا. كاكىشەۆا), م. سارسەكەنىڭ «تەندەرگە تۋسكەن كەلىنشەگىندە» ايگۋل (رەج. و. كەنەباەۆ),  م. اۋەزوۆتىڭ «قيلى زامانىندا» باكەي (رەج. ا. راحيموۆ),   ا. راحيموۆتىڭ «شاكارىمىندە» قىز (رەج. ا. راحيموۆ), ن. ورازاليننىڭ «شىراق جانعان تۋنىندە» قىز (رەج. ن. جاقىپباي), ا. Чەحوۆتىڭ «اپالى-سىڭلىلى ۋشەۋىندە» يرينا (اۋد. ا. بوپەجانوۆا, رەج. ر. اندرياسяن, ا. كاكىشەۆا), ج.ەرعاليەۆتىڭ «قاس قاعىمىندا» جازيرا (رەج. ە.نۇرسۇلتان), ي.ۆوۆنяنكونىڭ "قازا مەن جازاسىندا" كلەوپاترا (رەج.ا.اشىموۆ), ا.د Эننەري مەن ف. دۋمانۋاردىڭ "دون سەزار دە بازانىندا" ماريتانا, ا.ۆولوديننىڭ "قوشتاسقىم كەلمەيدىسىندە" كاتя لاۆروۆا, مادينا وماروۆانىڭ «كومبە ناننىڭ دامىندە» لۋبا-ۋكراين قىزى (رەج. ا.كاكىشەۆا), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەگىندە» دۋريя (رەج.ە.نۇرسۇلتان) ت.ب.

كينورولьدەرى:

«كەك» فيلьمىندە مەڭسۇلۋ (رەج. د. ماناباي), «ماحاببات كۋشى»  فيلьمىندە جۇلدىز (رەج. ا. ساتاەۆ), «ۋيلەنۋ وڭاي» تەلەسەريالىندا جانەل (رەج. ا. دراننيكوۆا).

«حابار» ارناسىنىڭ «ايتۇمار» باعدارلاماسىنىڭ جۋرگىزۋشىسى.

قازاقستان  جاستار وداعىنىڭ «سەرپەر» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى(2018).