نۋكەتاي مىشباەۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

مىشباەۆا نۋكەتاي, قازاقستاننىڭ حالىق ارتيسى, «پاراسات» وردەنىنىڭ يەگەرى.

1936 ج. الماتى وبلىسى رايىمبەك (بۇرىنعى نارىنقول) اۋدانىندا دۋنيەگە كەلدى.

1954-1959 جج. قۇرمانعازى اتىنداعى كونسەرۆاتوريяنىڭ تەاتر بولىمىن وقىپ-بىتىردى.

1959 جىلى  م. اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ شىعارماشىلىق توبىنا  قابىلداندى. سودان بەرى ۋزىلىسسىز وسى ساحنادا ەڭبەك ەتەدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق دراماتۋرگيяدا – ق. بايسەيىتوۆ پەن ق. شاڭعىتباەۆتىڭ «بەۋ, قىزدار-ايىندا» ايسۇلۋ, ا. تاجىباەۆتىڭ «توي بولاردا» قويىلىمىندا ايبالا, ق. مۇحامەدجانوۆتىڭ «قۇداعي كەلىپتىسىندە» مارفۋعا, ا. تاجىباەۆتىڭ «مايراسىندا» مايرا,  ا. نۇرپەيىسوۆتىڭ «قان مەن تەرىندە» اقبالا,  ش. قۇسايىنوۆتىڭ «الدار كوسەسىندە» مەڭسۇلۋ, م. اۋەزوۆتىڭ «تۋنگى سارىنىندا», «ابايىندا», «قاراگوزىندە» جۋزتايلاق, قارلىعاش, اقبالا, ت. احتانوۆتىڭ «كۋتپەگەن كەزدەسۋىندە»  عاليя, س. جۋنىسوۆتىڭ «اجار مەن اجالىندا» اجار, ا. سۋلەيمەنوۆتىڭ «تورت تاقتا – جاينامازىندا», «قىزداي جەسىر – شتات قىسقارتۋىندا" حاتشى ايەل,  ۇرقيя, «اباي دەسەم…»  قويىلىمىندا ۇلجان,  م. ماقاتاەۆتىڭ «قوش, ماحابباتىندا!» يىس كەمپىر,  ب. مۇقايدىڭ «ومىرزاяسىندا»  كەيىپكەر, ر. مۇقانوۆانىڭ «ماڭگىلىك بالا-بەينەسىندە»  ايەل, ت. نۇرماعامبەتوۆتىڭ «بەس بويداققا بىر تويىندا»  گۋلبارام ت.ب.

الەمدىك جانە باۋىرلاس ەلدەر دراماتۋرگيяسىندا – ش. ايتماتوۆتىڭ  «انا-جەر-اناسىندا» اليمان, «اق كەمەسىندە» بەكەي, ف. بولەكوۆتىڭ  «وتىز ۇلىڭ بولعانشاسىندا…» فاتيما, ت. مۋرودتىڭ «ات جىلاعان تۋنىندە» سۇلتان كەمپىر,  ن. حيكمەتتىڭ «فارحاد-شىرىنىندا»  كۋتۋشى كەمپىر, ب. جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك جۋرەك اۋىرتپايىندا…» كۋلەگەش ايەل ت.ب.

«تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىنىڭ جۋلدەگەرى.

اكتريسا «بولاشاق» سەريالىندا مايرا اپا (رەج. س. تاۋەكەلوۆ), «حابار» تەلەارناسىنداعى  «بىرلىگىمىز جاراسقان» جوباسىندا اپا رولىن ورىندادى.

كورەرمەنگە كەزىندەگى «قىمىزحانا» تەلەتەاترى, انشىلىگىمەن دە جاقسى تانىمال, بۋگىندەرى تەاتردىڭ اعا بۋىنى وكىلىنىڭ ونەردەگى ەڭبەگى لايىقتى باعالانىپ, «قازكسر ەڭبەك سىڭىرگەن ارتيسى» (1976), قP حالىق ارتيسى (1991) قۇرمەتتى اتاعىن جانە  «پاراسات» وردەنىن (2010),  «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل» مەدالى (2016).