راشيدا حادجيەۆا

الداعى قويىلىمدار:

وكىنىشكە وراي قويىلىمدار تابىلمادى

حادجيەۆا راشيدا عالياقبارقىزى,

قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ارتيسى, «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى

اقمولا, قازىرگى استانا قالاسىندا دۋنيەگە كەلدى.

1968-1972جج. ماسكەۋدىڭ شەپكين اتىنداعى  جوعارعى تەاتر  وقۋ ورنىن قازاق توبى قۇرامىندا   پروفەسسور, كىشى تەاتردىڭ رەجيسسەرى م.ن. گلادكوۆتىڭ شەبەرحاناسىندا وقىپ, قىزىل ديپلوممەن بىتىرىپ شىقتى.

1972ج. جولداما بويىنشا  كۋرستاستارىمەن بىرگە تورعاي وبلىسى ارقالىق قالاسىنداعى مۋزىكالىق دراما تەاترىن اشتى. تورعاي وبلىسى تاراعان سوڭ تەاتر  جەزقازعان قالاسىنا قونىس اۋداردى.

1997ج. م.اۋەزوۆ اتىنداعى اكادەميяلىق دراما تەاترىندا ەڭبەك ەتەدى.

ساحناداعى نەگىزگى رولьدەرى:

ۇلتتىق كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م.اۋەزوۆتىڭ «قاراگوزىندە» تەكتى (رەج. ب.اتاباەۆ), «ابايىندا»  زەينەپ (رەج. ە.وباەۆ),  «ايمان-شولپانىندا»  شولپان (رەج. ج.ەسەنبەكوۆ), ع.مۋسىرەپوۆتىڭ «قوزى كورپەش – باяن سۇلۋىندا» ماقپال (رەج. ج.حادجيەۆ), م.اۋەزوۆتىڭ «اباي» رومانى جەلىسىمەن جازىلعان «ەرتە وяندىم, ويلاندىم» دراماسىندا قانىكەي (رەج.ج.حادجيەۆ), ت.ابدىكوۆتىڭ «بىز ۋشەۋ ەدىك» دراماسىندا داريعا (رەج. ج.حادجيەۆ), ا.نۇرپەيىسوۆتىڭ «قان مەن تەرىندە» اقبالا (رەج.ق.جەتپىسباەۆ), ت.نۇرماعانبەتوۆتىڭ «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋىندا» نازگۋل (رەج.ە.وباەۆ), د.يسابەكوۆتىڭ «اپكەسىندە» قاماجاي (رەج.ب.وماروۆ), س.بالعاباەۆتىڭ «عاشىقسىز عاسىرىندا» فاريدا (رەج. ا.راحيموۆ), م.ماقاتاەۆتىڭ «قوش, ماحابباتىندا» ساليما (رەج.ب.اتاباەۆ),  ا.امزەەۆتىڭ «قارا كەمپىرىندە» قارا كەمپىر (رەج.ە.وباەۆ), س.تورايعىروۆتىڭ «قامار سۇلۋىندا» انا (رەج.ا.راحيموۆ), ە.جۋاسبەكتىڭ «كۋلەمىز بە, جىلايمىز با?!..» كومەديяسىندا  سارى اپا (رەج. م.احمانوۆ) ت.ب.

الەمدىك كلاسسيكا مەن زاماناۋي دراماتۋرگيяدا: م.كارىمنىڭ «اي تۇتىلعان تۋنىندە» شافاق (رەج. م.گلادكوۆ), م.زادورنوۆتىڭ «كۋيەۋىڭىزدى ساتىڭىزشى» كومەديяسىندا ەلەنا سەرگەەۆنا (رەج. و.كەنەباەۆ), شەكسپيردىڭ «رومەو مەن دجۋلьەتتاسىندا» لەدي كاپۋلەتتي (رەج.و.ساليموۆ), ب.جاكيەۆتىڭ «جۋرەيىك جۋرەك اۋىرتپايىندا» بايبىشە (رەج.ە.وباەۆ), تۋرىك دراماتۋرگى ت.جۋجەنوعلىنىڭ «كوشكىنىندە» ايەل (رەج.ا.كاكىشەۆا),  ف.بۋلяكوۆتىڭ «وتىز ۇلىڭ بولعانشا» كومەديяسىندا اقليما (رەج. ا.راحيموۆ) ت.ب.

تەاتردىڭ داستۋرلى «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىنىڭ بىرنەشە مارتە جۋلدەگەرى.

كينورولьدەرى:  

«اعايىندىلار» سەريالىندا انەلьدىڭ اناسى (رەج. ا.ساتاەۆ, 2009), «اينالايىن» - قالاداعى قۇداعي (رەج. س.نارىمبەتوۆ, 2010);

1998ج. ت.جۋرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەميяسىندا دارىس بەردى, دوسەنت.

قر ەڭبەك سىڭىرگەن ارتيسى (1987), قازاقستان جوعارعى پرەزيديۋمىنىڭ قۇرمەت

 گراموتاسى (1973), «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى (2012).