ەرىك ادىسبەك

ادىسبەك ەرىك  ابدىماناپۇلى, تەاتردىڭ قويىلىم بولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى, “قۇرمەت” وردەنىنىڭ يەگەرى, قازاقستاننىڭ سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ مۋشەسى.

1956 جىلى 2 مامىردا الماتى وبلىسى پانفيلوۆ اۋدانى سارىبەل اۋىلىندا دۋنيەگە كەلگەن.

1973ج. قازاقتىڭ مەملەكەتتىك اباي اتىنداعى پەداگوگيكالىق ينستيتۋتىنىڭ كوركەمسۋرەت فاكۋلьتەتىن بىتىرگەن. ەڭبەك جولىن سول كەزدەگى تالدىقورعان وبلىسى پانفيلوۆ اۋدانىنىڭ سارىبەل سەلوسىندا ورتا مەكتەپتە سۋرەت ونەرىنەن مۇعالىم بولىپ باستادى.

1982ج. م.اۋەزوۆ تەاترىنا سۋرەتشى-دەكوراتور قىزمەتىنە قابىلداندى, بۋگىندە قويىلىم بولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى. ساحناعا شىعاتىن سپەكتاكلьدەرمەن قاتار تەاتردىڭ شەت ەلدەگى ساپارلارىندا دا  شىعارماشىلىق قويىلىم جاعىن ساتتى باسقارىپ كەلەدى.

قوۋشى-سۋرەتشى, سسەنوگراف رەتىندە سپەكتاكلьدەر كوركەمدەيدى.

قوۋشى-سۋرەتشى ورايىنداعى تەاترداعى جۇمىستارى:

«تۋراندوت حانشايىم» (ك.گوسسي, رەجيسسەرى ت.ال-تارازي), «تۇزدى شول» (م.عاپاروۆ, ت.ال-تارازي), «الاتاۋ سىندى الىبىم» (ق.ىسقاق, ا.تارازي, رەج.ق.سۋگىربەكوۆ), «عاشىقتار» (ى.ەسەنبەرلين, ق.سۋگىربەكوۆ), «مىڭ بىر تۋن» (ۆ.سمەحوۆ, رەج.ت.ارالباي), «قۇبىلىس» (ف.كافكا, رەج.ق.سۋگىربەكوۆ), «سالەمەتسىز بە, قوڭىر مۇڭ?» (د.امانتاي, رەج.ق.سۋگىربەكوۆ), «جۋاستان-جۋان» (ۆ.پوكروۆسكيي, رەج.ن.تۇتوۆ), «توميريس» (شاحيماردەن, رەج.ت.ال-تارازي), «قازاقتار» (ق.ىسقاق, شاحيماردەن), «ەسكى ۋيمەن قوشتاسۋ» (ت.نۇرماعانبەتوۆ, رەج.ە.وباەۆ), «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋ» (ق.مۇحامەدجانوۆ, ش.ايتماتوۆ, رەج.و.كەنەباي), «مۇراگەرلەر» (د.يسابەكوۆ, رەج. و.كەنەباي).

ع.مۋسىرەپوۆ اتىنداعى جاسوسپىرىمدەر مەن بالالار تەاترىندا  «الدار كوسە», «شيبورى», «ەسەنەي-ۇلپان», سونداي-اق وبلىستىق تەاترلاردا بىرنەشە سپەكتاكلь كوركەمدەدى.

تەاتردىڭ داستۋرلى  «تەاتر كوكتەمى» فەستيۆالىندە بىرنەشە رەت  «ۋزدىك سسەنوگراف» جۋلدەسىنە يە بولعان.

قاراعاندىدا, استانادا, سونداي-اق  ا.قاستەەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا  وراي تالدىقورعاندا وتكەن سۋرەتشىلەر كورمەلەرىنە قاتىسقان.

قر سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ مۋشەسى (2011).

«قر تاۋەلسىزدىگىنە 20 جىل» مەرەكەلىك مەدالىنىڭ يەگەرى (2011).

«قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى (2013).