Театр  іс-шараларына  арналған билеттерді сату бойынша қызмет көрсетуге арналған шарт.
РМҚК "Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры" мемлекеттік қазыналық кәсіпорны сайт арқылы: https://auezov-theatre.kz/ театр қойылымдарының билеттерін жеке және заңды тұлғаларға сатуға арналған шарт ұсынады:
Терминдер мен анықтамалар:
Оферта –  тұлғалардың қоғамдық ұсыныс шеңберінде шарт жасауы;
Қабылдау - билеттерге тапсырыс беру және төлеу арқылы келісім-шарт талаптарын қабылдау;
Қызмет көрсету – тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет;
Іс-шара  - спектакль немесе кез-келген театрландырылған ойын-сауық іс шаралары;
Ұйымдастырушы -орындар квотасын және іс-шаралар туралы басқа да қажетті ақпаратты ұсынатын жеке немесе заңды тұлға.
Тапсырыс –  бірыңғай сәйкестендіру нөмірімен біріктірілген жеке немесе заңды тұлғадан ресімделген бір іс-шараға бір немесе бірнеше билет;
Билет - ұсынушының белгілі бір іс-шараға қатысу құқығын куәландыратын және іс-шара туралы барлық қажетті ақпаратты қамтитын құжат (іс-шараның атауы, өткізілетін күні мен уақыты, бөлінген орын және билеттің бағасы);
Бронь - тапсырыс берушінің төлемді күту режимінде болатын қалыптастырылған тапсырыс; 
Бронды қолдану кезеңі -тапсырысты рәсімдеу күні мен келесі күнді қамтитын уақыт кезеңі. Белгілі бір тапсырысқа енгізілген билеттер тапсырыс берушіден басқа тұлғалардың броньды пайдалануына қолжетімсіз;
 
Тапсырыстың күшін жою - Орындаушының сайтындағы on-line брондау жүйесіне басу арқылы жүзеге асырылад. Егер тапсырыс төленбесе, онда ол автоматты түрде жойылады.
 
Сайт- интернет желісі бойынша мына орналасқан сілтеме арқылы сайтты қолдануға болады: https://auezov-theatre.kz/
Сервистік алым – Орындаушы билетті сатып алу кезінде сатып алушыдан алатын сервистік қызметтер үшін ақшалай қаражаты. Әрбір билет үшін сервистік алым мөлшерін орындаушы жеке анықтайды.
1.Жалпы ережелер
1.1 Театрдың ойын-сауық іс-шараларына билеттерді сату және брондау бойынша қызметтерді көрсету жөніндегі қоғамдық оферта шарты. Іс-шараға билеттерді сату кезінде оларды сатудың шарттары мен тәртібін реттейді. Сайт арқылы және осыған байланысты туындайтын міндеттемелер, Орындаушы мен Тапсырыс беруші арасында жүреді.
1.2 Тапсырыс берушіге билеттерді сату, қайтару және брондау тек осы қызмет көрсету шартының талаптары бойынша және сөзсіз қабылдаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.  Ішінара қабылдауға, сондай-ақ басқа шарттарда қабылдауға жол берілмейді.  Тапсырыс берушінің Орындаушыдан қызмет көрсету тәртібі осы шарттың талаптарын қызметтерді көрсетуге сөзсіз қабылдау болып саналады және олардың арасында нақты әрекеттерді орындау арқылы қызметтерді көрсетуге шарт жасалғанын көрсетеді.
2. Шарттың мәні
2.1 Тапсырыс берушіге қызмет көрсетуге арналған шартта көзделген тәртіппен және шартқа сәйкес және Орындаушының қолданыстағы тарифтеріне сәйкес іс-шараларға билеттерді сату және брондау жөніндегі қызметтерді ұсыну.
2.2 Осы шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына Тапсырыс берушінің алдында Орындаушы жауапты болады.
3. Шарт жасасу тәртібі мен талаптары.
3.1 Тапсырыс беруші осы қызметтер көрсетуге арналған шартта белгіленген акцепт бойынша іс-әрекеттер жасағанға дейін ол шарттың талаптарымен танысқанын растайды және келіседі. Тапсырыс беруші қызметтер көрсетуге арналған осы шарттың ережелері оған толық түсінікті екенін растайды және келіседі.
3.2 Тапсырыс берушінің қызметтер көрсетуге арналған осы шарттың талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы тапсырыс берушінің мынадай іс-әрекеттер жасауына әкеледі:
1). Билетті сатып алу мақсатында Тапсырыс берушінің сайтқа жүгінуі;
2). Тапсырыс берушіні сайтта өзі туралы мәліметтерді ұсына отырып тіркеу.
3). Тапсырыс берушіге жүгінген кездегі іс-шара мен билетті таңдау.
4). Тапсырысты Орындаушы сайт немесе офлайн кассалар арқылы жүзеге асырады, іс-шараға билетті төлеу және алуы да.
3.3 Ең алдымен 3.2-тармақта көрсетілген барлық іс-әрекеттерді жасау. Қызметтер көрсетуге арналған осы шартты Орындаушының қызметтер тарапынан қандай да бір алып тастауларсыз немесе шектеулерсіз жазбаша шарт жасасумен сөзсіз қабылдауын білідреді.
4. Орындаушының міндеттері мен құқықтары.
4.1 Орныдаушы міндеттері:
4.1.1. Орындаушы өзіне келесі қызмет түрлерін орындау, билеттерді сату, тапсырыстарды рәсімдеу және сайттың онлайн ресурстары арқылы іс-шараларға билеттерді сатып алу бойынша міндеттеме қабылдайды: https://auezov-theatre.kz/, офлайн арқылы.
4.1.2. Іс-шараларға билеттерді сатып алу және брондау мәселелері бойынша телефон арқылы, сондай-ақ электронды почталар арқылы кеңес беру. Кеңес беру көлемі қызмет көрсетуге байланысты нақты мәселелермен шешіледі. 
4.1.3. Тапсырыс берушіге осы қызмет көрсету шартының барлық талаптарына сәйкес келетін сапамен тиісті түрде қызмет көрсету. 
4.1.4. Тапсырыс берушіге іс-шаралар мәселелері бойынша толық, сенімді және толық ақпарат беру.
 4.1.5. Құпиялылық талаптарын сақтауға, яғни осы Шартты орындау шеңберінде Тараптар алған барлық мәліметтер құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.


4.2. Орындаушының құқықтары:
4.2.1. Тапсырыс берушіге шарттарды орындауды, қызметтерді көрсетуді талап ету;
4.2.2.  Тапсырыс берушіні бұл туралы хабардар ете отырып, себебін көрсетпестен, осы шартты жасасудан бас тартуға құқылы;
 4.2.3.  Акция басталғанға дейін кемінде 7 (жеті) күн бұрын Орындаушының https://auezov-theatre.kz/ интернет-ресурсында орналастыру арқылы біржақты тәртіппен осы қызметтерді көрсету шартын өзгерту;
4.2.4.  Тапсырыс беруші билет құнын төлемесе, аяқталған тапсырысты жою;
4.2.5.  Өз қалауыңыз бойынша сервистік алым сомасын қосыңыз.
5. Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары.
5.1. Тапсырыс берушінің міндеттері:
5.1.2.  Осы шартты жасау сәтінде театр  немес басқа да шараларға билеттерді сатып алу қызметтері мен нұсқаулармен танысады: https://auezov-theatre.kz/
5.1.3. Орындаушының қызметтерін уақтылы және толық көлемде өтеу;
5.1.4. Тапсырыс беру барысында қажетті құзіретті нақты таңдаңыз. Тапсырыс берушіге кәмелетке толмаған, яғни 7 жасқа дейінгі балаларға билеттер сатпайды; Егер осы талаптарға сәйкес емес тапсырыс түссе тапсырыс берушінің іс-шараға қатысудан (билет сатып алудан) бас тартылуы мүмкін екендігін мәлімдейді;
5.2. Тапсырыс берушінің құқықтары: 
5.2.1. Шартты жасау еркіндігіне және шарт бойынша орындаушыны таңдау құқығына ие;
 5.2.2. Қызмет көрсету фактісін растайтын құжатты алу;
5.2.3. Көрсетілген қызмет туралы толық және сенімді ақпарат алу;
5.2.4. Орындаушының Шартты тиісінше орындауын талап етуге құқылы;
6. Ақшаны қайтару тәртібі мен шарттары
6.1. Орындаушы тапсырыс берушіге пайдаланылмаған, мерзімі өткен немесе жоғалған билеттер үшін және орындаушыға көрсетілетін қызметтер үшін ақшаны қайтаруды жүргізбейді.
6.2. Іс-шара басталғанға дейін 72 сағаттан  кешіктірмей қайтарылған билеттер (орындаушыдан:  https://auezov-theatre.kz сайты арқылы немесе офлайн билет кассаларынан сатып алынады) қайтарылмайды.
6.3. Егер іс-шараға сервистік алым қолданылатын болса, онда билетті қайтару кезінде сервистік алым сомасы ұсталады. 
 6.4. Ұйымдастырушының бастамасы бойынша іс-шараның күші жойылған, ауыстырылған жағдайда билетті қайтаруды орындаушы Алматы қаласы, Абай даңғылы 103, билет кассасы мекенжайы бойынша жүзеге асырады. Жойылған іс-шараларға билетті қайтаруды жүзеге асыру кезінде қайтарылған билеттің номиналдық құнын 100% қайтару жүргізіледі.
6.5.  Ақшаны қайтару https://auezov-theatre.kz/ тәртібінде тіркелген Тапсырыс берушіге жеке басын куәландыратын құжатты және билетті көрсеткен кезде Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады.  Мұндай өтінішті қарау мерзімі өтініш келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнін құрайды.
6.6.  Тапсырыс беруші Орындаушының шығындарын міндетті түрде өтеген жағдайда, ақша тек Билеттің номиналды құны көлемінде қайтарылатынын қабылдайды және келіседі.  Комиссиялық сыйақы қайтарылмайды.  Барлық қайтару шарттары https://auezov-theatre.kz/ сайтында жарияланған.
7. Жауапкершілікті шектеу
7.1.  Орындаушы Оқиғаның күшін жоюға, ауыстыруға немесе кейінге қалдыруға, сондай-ақ Орындаушы міндетті тұлға болып табылмайтындығына байланысты Қызмет көрсету шартын тиісінше орындамау жағдайлары үшін жауапты емес. Сондай-ақ Ұйымдастырушы мен Тапсырыс беруші арасында соңғысының билетті сатып алуына байланысты жасалған осындай мәміленің тарапы болып табылады.
 7.2.  Орындаушы Іс-шараны Ұйымдастырушының және (немесе) оның атынан немесе өз атынан әрекет ететін басқа тұлғалардың әрекеттеріне, сондай-ақ Іс-шараны өткізу фактісі мен мазмұнына жауапты емес.
 7.3.  Тапсырыс беруші Орындаушының шараның сапасына, сондай-ақ басқа тұтынушылық және басқа да қасиеттеріне (сапалары) жауапты емес екенін растайды және келіседі, өйткені ол оқиғаға байланысты қызмет көрсету шартының тарапы болып табылмайды.
7.4.  Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындамау шарт жасасқаннан кейін қатысушы алдын ала болжауға да, болдырмауға да болмайтын төтенше оқиғалардың нәтижесінде туындаған форс-мажорлық мән-жайлардың салдары болса. Негізделген шаралар (форс-мажор).  Мұндай төтенше жағдайларға табиғи апаттар, соғыс қимылдары, мемлекеттік органдар мен басқару органдарының актілері жатады.
  7.5.  Орындаушы Билетті беру және алу, Іс-шараға қатысу, сондай-ақ осы Шарт бойынша қызметтерді алу және пайдалану тәртібі туралы ақпаратты қате түсіну немесе түсінбеу нәтижесінде Тапсырыс беруші шеккен шығындар мен моральдық зиян үшін жауапты болмайды. Келісім.
8. Төлемдерді жасау тәртібі
8.1.  Билет толық төленгенге дейін Клиентке берілмейді.
8.2.  Клиент Билеттің ақысын келесі жолдармен төлеуге құқылы:
                 1).  Орындаушының www.auezov-theatre.kz/ сайтындағы қолайлы халықаралық төлем жүйелерінің және басқа да төлем жүйелерінің банктік (несиелік немесе дебеттік) картасы арқылы қолма-қол ақшасыз;
                 2).  Қолма-қол ақшаны Орындаушының кассасына салу.
 8.3.  Өтінім тіркелген сәттен бастап 50 (елу) минут ішінде брондалған Билеттер бас тартылған немесе төленбеген жағдайда 8.2 тармағының 1) тармағына сәйкес мұндай тапсырыстың күшін жоюға және билетті сатуға шығаруға әкеледі.
 8.4.  Билет Тапсырыс берушіге билетті төлеу бойынша қызметтерді көрсетуге арналған осы Шарттың талаптарын орындаған жағдайда ғана жіберіледі.
9. Қорытынды ережелер
 9.1.  Осы Шартта өзгеше белгіленбегендіктен, Сайтта жарияланған басқа ережелер Тараптардың қарым-қатынастарына да қолданылады.  Бұл ережелер міндетті болып табылады.  Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарына келісімі және Тапсырыс берушінің 3.1-тармақта көрсетілген Шарттарды жасасуы оның осындай ережелерді қолдануға толық және негізделген келісімін білдіреді.
 9.2.  Осы Шартқа енгізілген барлық өзгерістер және (немесе) толықтырулар Сайтта орналастырылады және осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
Қызмет көрсету шарттары (ұсыныс)
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес, жеткілікті түрде нақты шарт жасасуға ниет білдірген адамның ниетін білдіріп, бір немесе бірнеше нақты тұлғаларға жасалған шарт жасасу туралы ұсыныс оферта деп танылады. Қабылданған жағдайда өзін міндетті деп санау туралы ұсыныс жасайды (қабылдау).  Егер ол шарттың маңызды талаптарын немесе оларды анықтау тәртібін көрсетсе, жеткілікті түрде нақты болып табылады.
 Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 4-тармағына сәйкес, адамдардың белгісіз шеңберіне бағытталған жарнамалық немес өзге де ұсыныстар офертада нақты көрсетілмесе, ұсыныстарғ жасауға шақыру ретінде қарастырылады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағының негізінде шарттың барлық маңызды талаптарын қамтитын оферта, одан ұсыныс жасаған тұлғаның көрсетілген шарттарда шарт жасасуға еркі көрінетін ұсыныс. Кез келген жауап беретін ұсыныстар ұсыныс (жария оферта) деп танылады. Осы Шарттың мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады. 
Құпиялылық және жеке деректерді өңдеу саясаты
Құпиялық және дербес деректерді өңдеу саясаты РМҚК "Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры" сайтының деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді (әрі қарай- оператор). Құпиялылық саясатымен танысу өте қолжетімді, ол интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналасқан: https://auezov-theatre.kz.  Сайт арқылы Операторға жеке және басқа деректерді беру арқылы Пайдаланушы осы Құпиялық саясатта көрсетілген шарттар мен деректерді пайдалануға өз келісімін растайды. Егер Пайдаланушы осы Құпиялық саясатының шарттарымен келіспесе, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті. Құпиялық саясатын қабылдау Пайдаланушының сайтты пайдалануының басталуы болып саналады.
1.Терминдер
1.1 Сайт- интернет желісінде орналасқан сайт https://auezov-theatre.kz/
Сайтқа және оның жеке элементтеріне (соның ішінде бағдарламалық қамтамсыз ету, дизайн) барлық эксклюзивті құқықтар толығымен Операторға тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Құпиялық саясаттың нысанасы болып табылады.
1.2. Пайдаланушы – сайтты пайдаланатын тұлға.
1.3. Заңнама - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.4. Дербес деректер - Пайдаланушы тіркелу кезінде немесе сайт функционалын пайдалану процесінде ұсынатын дербес деректері.
 1.5. Пайдаланушы - туралы өзге де деректер (дербес деректер ұғымына кірмейтін). 
 1.6. Тіркеу - Пайдаланушының сайтта орналасқан тіркеу нысанын қажетті мәліметтерді көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы. 
1.7. Тіркеу формасы - сайтта орналасқан форма, оны пайдаланушы сайтты толық көлемде пайдалану мүмкіндігі үшін толтыруы керек. 
1.8. Қызмет (тер) -  келісім негізінде оператор ұсынатын қызметтер.
2. Дербес деректерді жинау және өңдеу 
2.1. Оператор пайдаланушыға қызмет көрсету барысында тиісті деректерді ғана жинайды және сақтайды;
2.2. Дербес деректер мынандай мақсатта пайдаланылуы мүмкін:
2.2.1 Пайдаланушыға қызмет көрсету;
2.2.2 Пайдаланушыны индефикациялау;
2.2.3 Пайдаланушымен қарым-қатынас орнату;
2.2.4 Жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды пайдаланушыға жіберу; 
2.2.5  Статистикалық және өзгеде зерттеулер жүргізу;
2.3. Оператор мынандай деректерді өңдейді:
2.3.1 тегі, аты және әкесінің аты; 
2.3.2 электронды пошта мекенжайы; 
2.3.3 телефон номері (оның ішінде ұялы телефоны).
2.4.  Пайдаланушыға сайтта үшінші тұлғалардың дербес деректерін көрсетуге тыйым салынады (осы тұлғалардың мүдделерін білдіретін шарттарды қоспағанда, осындай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың құжатнамалық растамасы бар).
 
3. Дербес деректерді және өзге де деркетерді өңдеу тәртібі
 
 
3.1. Оператор Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» заңына және оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттеледі.
 
3.2. Пайдаланушылардың дербес деректеріне қатысты жалпыға қол жетімді болып табылатын жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.
 
3.3. Оператор дербес деректердің архивтік көшірмесін сақтауға құқығы бар. Сонымен қатар деркетерді Қазақстан Республиксының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқығы бар.
 3.4. Оператор пайдаланушының дербес деректерін оның келісімінсіз мынандай тұлғаларға беруге құқылы:
3.4.1 Мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;
 3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданысындағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларға;
 3.5. Оператор дербес деректерді және сол  деректерді 3.4 - тармақта көрсетілмеген үшінші тұлғаларға беруге құқығы бар. 
Құпиялылық саясаты:
 3.5.1  Пайдаланушы осындай әрекеттерге өз келісімін берді; 
3.5.2 Пайдаланушының сайтты пайдалануы немесе пайдаланушыға қызмет көрсету шеңберінде қажет; 
3.6. Оператор дербес деректер мен деректерді өңдеуді жүзеге асырады.
4. Дербес деректерді қорғау
 
4.1. Оператор заңнамаға сәйкес дербес және өзге де деректерді тиісінше қорғауды жүзеге асырады және дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, соның ішінде дербес деректерге заңсыз қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.
5. Өзге де ережелер