Біздің командаға қош келдіңіз

Мұхтар Әуезов театры қашанда еліміздің ұлттық қазынасы, ұлы қазақ мәдениетінің символы, салт-дәстүрі мен таланттарының ошағы болған және солай болып қала береді. Бірақ «рәміз» бағаналы қасбет емес, «ұлттық қазына» 100-ден астам адамның күнделікті еңбегімен жасалады.


Бос орындар

Техникалық қауіпсіздігі инженері

Лауазымдық міндеттері:

ұйым бөлімшелерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді сақтауын, жұмыскерлерге еңбек жағдайы бойынша белгіленген жеңілдіктер мен өтемақылар беруді бақылауды жүзеге асырады;

жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын зерделейді, қоршау техникаларының, сақтандыру және оқшаулау құрылғыларының, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен қорғаудың өзге құралдарының неғұрлым жетілдірілген құрылғыларын әзірлеу және ендіру жөнінде ұсыныстар дайындайды және енгізеді;

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді (тәртіпті, нұсқаулықтар мен стандарттарды) әзірлеуге қатысады және олармен ұйымның бөлімшелерін қамтамасыз етеді;

ғимараттардың, құрылыстардың, жабдықтардың, машиналар мен механизмдердің техникалық жай-күйін, желдету жүйелері жұмысының тиімділігін, санитариялық-техникалық құрылғылардың, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың, қызметкерлерді ұжымдық және жеке қорғау құралдарының жай-күйін тексеруді, тексеруді жүргізуге, олардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігін айқындауға және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін немесе аварияға әкелуі мүмкін бұзушылықтар анықталған кезде қатысады;

машиналарды, жабдықтарды пайдалануды және цехтарда, учаскелерде, жұмыс орындарында жұмыс өндірісін тоқтату бойынша шаралар қабылдайды;

ұйымның өзге бөлімшелерімен бірлесіп жұмыс орындарын және өндірістік жабдықты еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуіне аттестациядан өткізу және сертификаттау бойынша жұмыс жүргізеді;

кәсіптік аурулардың және жазатайым оқиғалардың алдын алу, еңбек жағдайларын жақсарту және оларды еңбек қауіпсіздігі еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарына жеткізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады, сондай-ақ әзірленген іс-шараларды орындау бойынша ұйымдастырушылық көмек көрсетеді;

өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды есепке алудың бірыңғай тәртібін (автоматтандырылған ақпараттық жүйені енгізу) белгілеу бойынша жұмыс жүргізеді;

тиісті қызметтердің қажетті сынақтарды және жабдықтың, машиналардың, және механизмдердің жай-күйін техникалық растауды уақтылы жүргізуін, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың параметрлерін өлшеу кестелерін сақтауын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қолданылып жүрген нормаларды, тәртібіды және нұсқаулықтарды, өндіріс процесіндегі, сондай-ақ жаңа және қайта салынатын өндірістік объектілердің жобаларындағы еңбек қауіпсіздігінің стандарттарын сақтауды мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының нұсқамаларын орындауды бақылайды, оларды пайдалануға қабылдауға қатысады;

жұмыс берушінің жұмыскерлерге жарақат, кәсіптік ауру немесе еңбек міндеттерін орындауға байланысты олардың денсаулығының өзге де бұзылуымен келтірілген зиянның орнын толтыру туралы мәселені қарауға қатысады;

ұйымның бөлімшелеріне жұмыскерлердің міндетті медициналық қарап-тексеруден өтуі тиіс болатын кәсіптер мен лауазымдардың тізімін, сондай-ақ қолданылып жүрген заңнама негізінде жұмыскерлерге ауыр, зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайлары үшін өтемақылар және жеңілдіктер берілуге тиіс кәсіптер мен лауазымдардың тізімін жасауға, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды, қауіпсіз еңбек стандарттары жүйесінің ұйымға арналған стандарттарын әзірлеу және қайта қарау кезінде, жұмыскерлерге еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулар беруді, оқытуды және білімдерін тексеруді ұйымдастыру жөнінде әдістемелік көмек көрсетеді;

жұмысқа жаңадан қабылданған, іссапардағы жұмыскерлерге, өндірістік оқуға немесе практикаға келген оқушылар мен студенттерге еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау жөніндегі кіріспе нұсқаулар жүргізеді;

ұжымдық шарттың "Еңбекті қорғау" бөлімін жасауға, өндірістік жарақат алу жағдайларын, кәсіптік және өндірістік негізделген ауруларды тексеруге қатысады, олардың себептерін зерделейді, олардың алдын алу жөнінде жүргізілетін іс-шаралардың тиімділігін талдайды;

өндірістік объектілеріне еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жүргізуді ұйымдастырады;

арнайы киімді, арнайы аяқкиімді және өзге де жеке қорғаныш құралдарын сақтауды, беруді, жууды, химиялық тазалауды, кептіруді, шаңын кетіруді, майын кетіруді және жөндеуді ұйымдастыруды, сақтандырудың қосалқы құрылғыларының және қорғаныш құрылғыларының жай-күйін, сондай-ақ кәсіпорын бөлімшелеріндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды орындауға арналған қаражаттың дұрыс жұмсалуын бақылауды жүзеге асырады;

белгіленген нысандар бойынша және тиісті мерзімдерде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі есептілікті жасайды.

Білуге тиіс:

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша заңнамалық, нормативтік құқықтық актілер және әдістемелік материалдар;

ұйымның өнім өндірісінің негізгі технологиялық процестері;

жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын зерделеу әдістері;

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі;

жұмыс ауырлығының санатына қарай қызметкерлерге (әйелдер, жасөспірімдер, жеңіл жұмысқа ауыстырылған жұмысшылар) қойылатын психофизиологиялық талаптар;

ұйымда қолданылатын жабдықты пайдаланудың ерекшеліктері;

жабдықтың техникалық жай-күйінің жұмысты қауіпсіз жүргізу талаптарына сәйкес келуін бақылау тәртібі мен құралдары;

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибесі;

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі насихат пен ақпараттың әдістері мен нысандары;

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралардың орындалуы туралы есептілікті жасау тәртібі және мерзімдері;

экономика, өндірісті ұйымдастыру, еңбек және басқару негіздері;

еңбек заңнамасы, өндірістік санитария, еңбек қауіпсіздік және еңбекті қорғау мен ішкі еңбек тәртібінің тәртібі, өрт қауіпсіздігінің талаптары.

Біліктілікке қойылатын талаптар:

I санатты еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі инженер (эколог): кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) бiлiм және II санатты еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі инженер лауазымында кемiнде 2 жыл жұмыс өтілі;

II санатты еңбекті қорғау жәнееңбек қауіпсіздігі жөніндегі инженер (эколог): кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) бiлiм және санатсыз еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі инженер лауазымында кемiнде 3 жыл жұмыс өтілі;

санатсыз еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі инженер: кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) бiлiм, жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және І санатты техник лауазымында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі.

Комендант

Лауазымдық міндеттері:

ғимараттарды, сондай-ақ оларға қатысты құрылыстар мен қоршаған аумақты тиісті дәрежеде ұстау жөніндегі жұмыстарды басқарады;

ғимараттардың ішкі жайларын жинап-тазалауды ұйымдастырады және тазалықтың сақталуын қадағалайды;

ғимарат жайларын күзгі-қысқы пайдалануға дайындайды;

есіктердің, терезелердің, құлыптардың, перделердің және тағы сол сияқты уақтылы жөнделуін ұйымдастырады;

өзінің қарамағындағы мүліктің сақталуын және жұмыс істейтін қалыпта ұсталуын қамтамасыз етеді;

қолдағы мүлікті есепке алады, мезгіл-мезгіл тексереді және оны есептен шығару жөнінде актілер жасайды;

көмекші жұмысшылар мен үй жинаушыларға мүкаммал, шаруашылық қызметін көрсету бұйымдарын алады, оларды береді және тиісті жедел есепке алуды жүзеге асырады;

санитарлық талаптардың және өрт қауіпсіздігі тәртібіны орындалуын бақылайды;

санитарлық және өртті қадағалау жазбаларының кітабын жүргізеді.

Білуге тиіс:

қызметтік, тұрмыстық немесе тұрғын үй-жайлардыұстауға қатысты заңнамалық және өзге нормативтік құқықтық актілері;

еңбекті ұйымдастыру негіздері;

еңбек заңнамасы, өндірістік санитария, еңбек қауіпсіздік және еңбекті қорғау мен ішкі еңбек тәртібінің тәртібі, өрт қауіпсіздігінің талаптары.

Біліктілікке қойылатын талаптар:

тиісті мамандық (біліктілік) бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (арнайы орта, кәсіптік орта) білім, жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды немесе жалпы орта білім және белгіленген бағдарлама бойынша арнайы дайындығы, жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды.

Тігін-шебері

Лауазымдық міндеттері:

 1. Тікелей цех басшысына бағынады, цех басшысының ұсынысымен жұмысқа қабылданады және босатылады.
 2. Цехтың жұмысының орындалуын жүзеге асырады.
 3. Өзіне сеніп тапсырылған жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы мен еңбек нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді.
 4. Спектакльдегі режиссерлық шешімге сәйкес, ұсынылған эскиз бойынша тапсырылған құрастырмаларды әзірлейді.
 5. Спектакльге қатысты костюмдердің қиылып /пішіп/ берілген бөлшектерін қосып тігіп, дайын және сапалы күйінде тапсырады.
 6. Спектакль костюмдеріне қайта жөндеу-жаңарту /ремонт/ жұмыстарын жасап береді.
 7. Жұмыс берушінің ішкі күн тәртібі ережелерін орындап отырады.

Білуге тиіс:

«Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, костюмдерді композициялау, түс тану өнерін, сурет шеберлігін, костюм, стиль, тұрмыс, сәулет тарихын, еңбек қорғау, техника қауіпсіздігі мен өрттен қорғау ережелері мен нормаларын.

Кезекші әкімші

Лауазымдық міндеттері.

 1. Көрермендерге мәдениетті және сапалы қызмет көрсету, оларға қолайлы жағдайлар жасау бойынша жұмыстарды жүзеге асырады.
 2. Материалдық құндылықтардың сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді. Көрермендерді қабылдау мен қызмет көрсетуге арналған көрермен залының қалыпты жағдайын, тазалық пен тәртібін қамтамасыз етеді.
 3. Қонақтармен қарым-қатынас әдебін сақтайды.
 4. Вестебюльдерді, фойе мен антрактіге дайындау үшін спектакль басталғаннан кейін, сондай-ақ антрактіден кейін басқа орын жайларды жинауды ұйымдастырады.
 5. Қосымша шығу орындары мен кезекші жарықтандырғышының түзетілгендігін тексереді.
 6. Қойылымдардың дұрыс жарнамалауын, аннотациялардың таратылуын, бағдарламалар мен буклеттердің сатылуын ұйымдастырады.
 7. Көрермендерге ғимарат ішіндегі жүріп-тұру бағытын/буфет, әжетхана, көрермен залы, ярустар/көрсетіп, қажетті сұрақтарға жауап беріп отырады. Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстанып ортырады.

Білуге тиіс.

«Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, көрермендерге қызмет көрсетуді ұймдастыру ережелері мен әдістерін, қарым-қатынас әдебін, қауіпсіздік техникасы бойынша айырықша талаптарды, еңбекті қорғау ережелерін, театр репертуарын, спектакльдердің мазмұнын.

Суретші-дизайнер

 Лауазымдық міндеттері:

ұйым бөлімшелерінің тапсырыстары бойынша көркем-безендіру жұмыстарын уақтылы және сапалы орындауды жүзеге асырады;

схемаларды, кестелерді, диаграммаларды сызады, сондай-ақ ғылыми немесе ғылыми-техникалық (техникалық) кеңестің, оның секциялары мен комиссияларының отырыстарына зерттеулер мен әзірлемелер, кеңестер, ғылыми конференциялар, семинарлар, шығармашылық пікірталастар материалдарына өзге де графикалық және қаріптік жұмыстарды орындайды;

эскиздерді жасайды, жобаны, макетті, ғылыми-техникалық есеп беруді, ақпараттық материалдарды және өзге де техникалық құжаттарды көркемдік безендіру жөніндегі жұмыстарды орындайды;

ұйым мекемесінің бөлмелерін, фасадтарын көркемдік безендіру жобасын жасауға қатысады;

интерьерлердің түстік безендіруінің ең тиімді шешімдерін, үй-жайларды, жұмыс орындарын оңтайлы жарықтандыруды анықтайды, бұл ретте техникалық эстетика талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді;

көркем-безендіру шешімдерінің іске асырылуына авторлық бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ ұйым бөлімшелерінің көрнекі үгіт, көрмелер, стендтер, панно, плакаттарды дұрыс ресімдеуін қадағалайды.

Білуге тиіс:

көркемдік-безендіру жұмысын орындау әдістері мен құралдары;

қолданыстағы техникалық құжаттарды рәсімдеу жөніндегі, әдістемесі мен нұсқаулықтары, стандарттар мен техникалық шарттар;

техникалық эстетика, техникалық эстетиканы енгізудің отандық және шетелдік тәжірибесі, жұмыста қолданылатын материалдар, олардың қасиеттері;

  экономика негіздері, еңбекті және өндірісті ұйымдастыру;

еңбек заңнамасы, өндірістік санитария, еңбек қауіпсіздік және еңбекті қорғау мен ішкі еңбек тәртібінің тәртібі, өрт қауіпсіздігінің талаптары.

Біліктілікке қойылатын талаптар:

кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және мамандық бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі.

HR-бөлімінің телефоны
+7 (727) 378-53-85 HR-бөлімінің Email
teatr_auezov@bk.ru

Сіздерде жұмыс істегім келеді!